Taken en verantwoordelijkheden van de Interne Audit

Interne audit is een onafhankelijke cel in de onderneming die toezicht uitoefent op de naleving van interne controles. De interne controle is het geheel van gecoördineerde methoden en maatregelen, in een onderneming ingevoerd met als doel de bezittingen te beschermen, de juistheid en betrouwbaarheid van boekhoudkundige en administratieve gegevens te verzekeren, de bedrijfsefficiency te bevorderen en de naleving van het voorgeschreven beleid aan te moedigen. Door: drs Remco Misset, Steens & Partners Consultants

De interne audit wordt algemeen beschouwd als een sluitstuk van een degelijk intern controlesysteem. Zij staan ten dienste van het management van de onderneming (RvB of audit comité) voor het uitvoeren van hun controletaak. Vooral ondernemingen met een complexe administratieve en operationele structuur en controlesysteem zullen beroep doen op een interne audit-dienst. Hun taak situeert zich zowel op het financiele niveau (financiële audit), het operationele niveau (operationele audit) als het niveau van gegevensverwerking en -beveiliging (EDPaudit). Rol van de interne audit De interne audit heeft zowel een controlerende als een dienstverlenende taak. Deze taak kan als volgt worden samengevat: • Onderzoeken en evalueren van de doelmatigheid, het invoeren en de toepassing van interne procedures en de bijbehorende interne controles; • Het beschermen van het bedrijf voor belangrijke verliezen en verduisteringen (fraude); • Een beoordeling geven over de juistheid en geloofwaardigheid van de boekhoudkundige informatie; • Een beoordeling geven van de effectiviteit en de toereikendheid van maatregelen tot beveiliging van activa, betrouwbaarheid van gegevens en informatie enz.; • Evalueren van de kwaliteit van het uitgevoerde werk; • Verlenen van praktische aanbevelingen; • Opvolgen van de toepassing van de aanbevelingen. Men dient wel duidelijk te stellen dat de interne audit een sluitstuk is van interne controle, echter geen controle-element op zichzelf. Het gevaar bestaat dat zij als een vervanging zullen dienen voor boekhoudkundige controles, commerciële controles, klantenbeheer (kredietopvolging), kwaliteitscontrole, enz. Hierdoor vervullen zij eerder een uitvoerende taak in plaats van een onafhankelijke controle. Plaats in de onderneming De plaats van de interne audit in een onderneming wordt sterk beïnvloed door de onafhankelijkheid van deze afdeling ten aanzien van alle andere afdelingen. De onafhankelijkheid (beveiligd door druk van derden) waarborgt goede controles en objectiviteit. Deze onafhankelijkheid kan op verschillende manieren tot stand komen: • Plaats in het organigram: directe rapportage aan Algemeen Directeur, RvB of Audit Comité; • Functiebepaling: de functie blijft een staffunctie, zonder lijnbevoegdheid over de gecontroleerde materie; • Erkenning door de directie; • Roulatie van het personeel: de onafhankelijkheid kan worden bevorderd door de interne audit staff niet te lang in deze dienst tewerk te stellen (bijvoorbeeld 5 jaar). De interne audit kan de eigen plaats in de onderneming waarmaken door zelf haar nut aan te tonen. Dit kan door: • Praktische aanbevelingen voor te leggen; • Een professionele aanpak van de audit vanuit een beheersstandpunt; • De rentabiliteit aan te tonen van de afdeling; • Een doelgericht programma op lange en middellange termijn voor te leggen. Steens & Partners Consultants is een onderscheidende specialist binnen de financiële kolom. In onze dienstverlening dragen wij zorg voor het zekerstellen van de continuïteit en het optimaliseren van financieel-administratieve en financieel-economische processen. Dit organiseren wij vanuit detachering, financieel interim management en consultancy. Steens & Partners Consultants werkt samen in het verband van Steens & Partners Accountants & Adviseurs