In een financieel ingewikkelder wordende wereld kunnen bedrijven zich niet langer alleen tot de bank wenden om volledig te voldoen aan hun financieringsbehoefte. Ondernemers moeten meer op zoek naar de optimale financieringsmix en daarbij alternatieve instrumenten in overweging nemen en alternatieve wegen inslaan.

Leasing en factoring kunnen een belangrijk deel van deze weg uitmaken, zo blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM in samenwerking met Factoring & Asset-based Financing Association Netherlands (FAAN), Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

Naast financiering ook ontlasting van beheer en administratie
Leasing en factoring bieden de ondernemer vooral werkkapitaalgerelateerde voordelen. MKB-ondernemers zijn dan ook positief over het ontlastende effect van leasing op het werkkapitaal en de directe kapitaalinjectie door gebruik van factoring (verpanding of verkoop van de debiteurenportefeuille).

Ook het gebruiksgemak telt mee. ‘Full operational lease’ neemt zorgen bij de ondernemer weg op het gebied van onderhoud en reparatie. Factoring geeft de ondernemer de mogelijkheid het beheer en de administratie van de debiteurenportefeuille geheel uit handen te geven. Het merendeel van de ondernemers in het MKB geeft aan bekend te zijn met leasing en factoring. Autolease geniet de meeste bekendheid, gevolgd door equipment lease. Factoring is het minst bekend. Recent gebruik van deze instrumenten laat de volgende verdeling zien: autolease werd in de afgelopen twee jaar gebruikt door 45% van de ondernemers in het MKB, algemene lease door 25% en factoring door 7%.

Ondernemers ontberen kennis voor gebruik alternatieve financieringsmix
Bij ondernemers in het MKB leeft heel sterk het beeld dat leasing en factoring dure manieren van financieren zijn. De kosten worden bij ieder instrument als het zwaarstwegende nadeel genoemd. Tegelijkertijd blijkt dat ondernemers onvoldoende kennis hebben van de mogelijkheden die leasing en factoring kunnen bieden. Leasing en factoring bieden diensten aan die verder gaan dan pure financiering, maar die dan ook de kosten beïnvloeden: de producten hebben een additionele toegevoegde waarde. Voor alle vormen geldt dat het beeld overheerst van een ‘hoog kostenplaatje’. Factoring heeft daarnaast te kampen met een additioneel imagoprobleem. Het beeld bestaat dat het gebruik van factoring slecht is voor de reputatie van het bedrijf en dat het zwakte uitstraalt tegenover de afnemers.

Meer aandacht nodig voor verschillende financieringsmogelijkheden
Voor het vergroten van het gebruik van leasing en factoring moeten ondernemers meer kennis hiervan kunnen nemen. Deze kennismaking verloopt nu vooral via de directe aanbieders. Kennismaking met deze financieringsvormen blijft bij financiële tussenpersonen en accountants vaak achterwege. Een inhaalslag is nodig op dit terrein. MKB-ondernemers geven aan dat hier ook een rol is weggelegd voor brancheverenigingen. Bij het onder de aandacht brengen van leasing en factoring kan een focus op snelgroeiende ondernemingen bij deze doelgroep een extra groot effect sorteren. Zij maken ongeveer 6% uit van het Nederlandse bedrijfsleven. Juist voor jonge, snelgroeiende bedrijven is het op peil houden van het werkkapitaal van groot belang.

Bron: Panteia/EIM