Wijzigingen Raad van Commissarissen AM

fallback
De Raad van Commissarissen van AM NV (voorheen Amstelland MDC) zal op korte termijn van samenstelling wijzigen.

De heren C. Boonstra en mr L.J.M. Pijnenburg hebben te kennen gegeven te willen terugtreden. De Raad van Commissarissen stelt voor dat de hierdoor ontstane vacatures zullen worden vervuld door twee nieuwe leden, de heren drs G.M.M. Hendriks en dr M.J.L. Jonkhart. Daarnaast wordt voorgesteld de heer mr drs L.C. Brinkman te benoemen tot president-commissaris. Tijdens een Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 juli a.s. zullen aandeelhouders zich uitspreken over deze voorgenomen vernieuwingen. De voorgenomen samenstelling van de Raad van Commissarissen is daarmee als volgt: L. Brinkman (voorzitter), A.D.J.G. van Dam, G. Hendriks en M. Jonkhart. De heren Hendriks en Jonkhart zullen worden benoemd voor een periode van vier jaar. De heren Boonstra en Pijnenburg hebben te kennen gegeven te willen terugtreden, omdat de verjonging en verbreding van het bestuur van AM, zoals aangekondigd in het jaarverslag over 2003, is afgerond. Dit voornemen is geëffectueerd met de benoeming van mr P.G.A. Noordanus tot voorzitter van de Raad van Bestuur en de uitbreiding van deze raad met de nieuwe leden J.C. Gillis en ir P.S.M. Ruigrok.

De heer Boonstra trad in 1999 toe tot de Raad van Commissarissen van het toenmalige NBM-Amstelland NV, een van de rechtsvoorgangers van het huidige AM. In 2000 werd hij benoemd tot president-commissaris. Hij werd in mei 2003 herbenoemd voor een periode van vier jaar. Tijdens zijn voorzitterschap heeft zich het veranderingsproces voltrokken waarbij de kernactiviteiten van NBM-Amstelland werden gesplitst, Amstelland voortging als zelfstandige beursgenoteerde projectontwikkelaar en de onderneming na de fusie met MDC in 2002 thans als AM op Europese schaal actief is in de gebiedsgerichte ontwikkeling van stedelijke centra, winkelcentra, woonwijken en kantoren. De heer Pijnenburg werd in 1998 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van het toenmalige NBM-Amstelland. Voordien was hij president-commissaris van Wilma International NV, waarvan de Nederlandse activiteiten in 1998 werden overgenomen door NBM-Amstelland. Hij werd benoemd tot vice-voorzitter van de raad in 2000. De heer Pijnenburg werd in mei 2002 herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Nieuwe leden
De Raad van Commissarissen wenst de heren Hendriks en Jonkhart te benoemen op basis van hun ruime bestuurlijke ervaring en hun expertise op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling. G. (Gar) Hendriks (61) is een zelfstandig gevestigd adviseur voor publieke en private ontwikkelingsactiviteiten. Voorheen vervulde hij diverse directiefuncties bij Wilma Bouw en Projectontwikkeling en was hij hoofd verwerving beleggingen onroerend goed bij pensioenfonds PGGM. Tot januari 2002 was hij lid van de hoofddirectie van Multi Development Corporation NV (MDC), de onderneming die in datzelfde jaar fuseerde met Amstelland NV en die beide thans AM vormen. Hij is tevens commissaris bij Valstar Simonis BV, Inbo BV en Westersuyker NV. Hij vervult diverse bestuurlijke functies, zoals secretaris van de stichting Nieuw Holland, bestuurslid Stichting Hoogbouw en lid van de begeleidingscommissie PPS van VNO/NCW. Daarnaast is hij adviseur bij BOAG BV en Antea BV. De heer Hendriks bezit thans 69.451 aandelen AM en 71.853 warrants. M. (Marius) Jonkhart (54) heeft diverse functies vervuld in de wetenschap, bij de overheid en in het bedrijfsleven. Zo was hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit, werkte hij bij het Ministerie van Financiën en was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nationale Investeringsbank NV. Sinds 2000 is hij voorzitter van de directie van NOB Holding NV.

De heer Jonkhart vervult thans commissariaten bij RT Company (voorheen Newconomy), Connexxion, Videohouse (België) en Ruimte voor Ruimte BV. Hij is voorts onder meer lid van de Raad van Toezicht op de Pensioen- en Verzekeringskamer en penningmeester van het Nationaal Restauratie Fonds en het Nationaal Groenfonds. De heer Jonkhart heeft thans geen aandelen AM. De vennootschap dankt de heren Boonstra en Pijnenburg voor hun bijdrage aan de groei van de onderneming. Tevens verwelkomt zij de voorgenomen benoeming van de heren Hendriks en Jonkhart.