Wijziging van boekjaar

De jaarrekening dient ten minste voor ieder boekjaar te worden gepresenteerd. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar, tenzij in de statuten een ander boekjaar is aangegeven. Wijziging, verlenging of verkorting van een boekjaar geschiedt door een statutenwijziging. Hiervoor is een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders noodzakelijk.

In de praktijk bestaan vragen over het moment waarop een dergelijk besluit moet zijn genomen. Het is niet mogelijk om een wijziging van het boekjaar met terugwerkende kracht door te voeren. Dit heeft de volgende gevolgen:

• Verlenging: het boekjaar kan worden verlengd tot twee kalenderjaren minus één dag. Het besluit tot verlenging moet voor het einde van het oorspronkelijke boekjaar zijn genomen.

• Verkorting: voor verkorting van een boekjaar bestaat geen limitering, mits de reden voor de verkorting aannemelijk kan worden gemaakt. Het besluit voor verkorting van het boekjaar moet zijn genomen voor de datum waarop het beoogde verkorte boekjaar zal eindigen.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Jaarverslag ism KPMG

Gerelateerde artikelen