Wetsvoorstel tot wijziging jaarrekeningvoorschriften

Het wetsvoorstel strekt tot uitvoering van de Europese Richtlijn 2006/46/EG tot wijziging van de vierde en zevende richtlijn inzake jaarverslaggeving. Deze richtlijn vloeit voort uit het actieplan van de Europese Commissie, waarin maatregelen zijn aangekondigd tot modernisering van het vennootschapsrecht en tot verbetering van de corporate governance in de EU.

De richtlijn beoogt een verbetering van de efficiëntie en het concurrentievermogen van ondernemingen in de EU door de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen te verbeteren en de transparantie te verhogen.

Hierdoor zou ook het vertrouwen van Europese beleggers weer vergroot moeten worden. In dat kader handelt het wetsvoorstel over met name 3 zaken:
1)    de collectieve verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van het bestuur en de raad van commissarissen voor de financiële verslaggeving;
2)    vergroting van de transparantie met betrekking tot buiten de balans vallende regelingen en transacties met verbonden partijen;
3)    de verplichting voor beursgenoteerde vennootschappen tot het opnemen van een corporate govenance verklaring. Daarnaast worden in het wetsvoorstel de grensbedragen verhoogd, waardoor meer ondernemingen kunnen profi teren van de vrijstellingen van jaarrekeningvoorschrift en.

 

Corporate governance

De corporate governance verklaring die beursgenoteerde vennootschappen verplicht moeten opnemen dient in ieder geval de aandeelhouders informatie te verstrekken over de feitelijk

toegepaste corporate-governancepraktijken, met daarbij een beschrijving van de bestaande risicobeheersystemen en interne controles inzake de fi nanciële verslaggeving. De verplichting tot het verstrekken van deze informatie zal worden opgenomen in het Besluit Corporate Governance.

De artikelen van het wetsvoorstel zijn van toepassing op jaarrekeningen en jaarverslagen die worden opgesteld over de boekjaren die op of na 1 januari 2008 zijn aangevangen. Nederland dient uiterlijk op 5 september 2008 de richtlijn geïmplementeerd te hebben.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism Banning Advocaten

Gerelateerde artikelen