Wet normering topinkomens aangescherpt

Mogelijkheden om de Wet normering topinkomens (WNT) te ontwijken worden beperkt. Ook wordt de WNT doelmatiger en de uitvoering vereenvoudigd. Hiertoe word

Dat zijn de kernpunten in de Evaluatiewet WNT, die  vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden voor behandeling.

De verantwoordingsplichten die voortvloeien uit de WNT worden herzien. Daarbij komt de focus te liggen op hetgeen noodzakelijk is voor het toezicht op de naleving van de wet. Ook de digitale meldplicht wordt met het oog hierop sectorspecifiek ingericht. Kleine semipublieke instellingen, waar de salarissen ver onder het ministersalaris liggen, worden volledig vrijgesteld van de administratieve verplichtingen die gepaard gaan met de WNT.

Het wetsvoorstel treft tevens maatregelen om wetsontwijking tegen te gaan. Zo zal het voor bestuurders die bij meerdere WNT-instellingen werkzaam zijn niet meer mogelijk zijn om in totaal meer te verdienen dan de WNT-norm. Ook zal het voor bestuurders niet langer aantrekkelijk zijn om hun functie zó in te richten dat zij geen topfunctionaris zijn: het inkomen bij dezelfde WNT-instelling blijft ook na het topfunctionarisschap nog vier jaar genormeerd.

Met het oog op de bovengenoemde administratieve lastenverlichting voor WNT-instellingen is het streven het wetsvoorstel nog dit jaar in werking te laten treden. Hiernaast is de planning dat het wetsvoorstel tot uitbreiding van de personele reikwijdte van de WNT (WNT-3) op korte termijn ter advisering richting Raad van State gaat.

Gerelateerde artikelen