Werkgevers betalen rekening voor Modernisering Ziektewet

Werkgevers die met tijdelijke krachten werken, krijgen mogelijk te maken met een flinke lastenverzwaring per 1 januari 2014. De kosten voor sociale zekerheid komen hiermee nog meer op het bord van het bedrijfsleven te liggen. Dit concludeert Aon, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Modernisering Ziektewet) gisteren aangenomen. Een van de gevolgen is dat de premies voor de Ziektewet afhankelijk worden van instroomcijfers en niet meer per sector vaststaan. Hoe hoger het verzuim van medewerkers met een tijdelijk contract, hoe meer premie een bedrijf straks moet afdragen. Hiermee wil de overheid de stijgende lasten van arbeidsongeschiktheid alsnog een halt toeroepen door meer verantwoordelijkheid bij werkgevers te leggen. Verzuim- en schadebeheersing krijgen een nog hogere prioriteit binnen het bedrijfsleven.

De Ziektewet is ook onderdeel van het deelakkoord begroting 2013. In het deelakkoord is bepaald dat de werknemersprikkel in het wetsvoorstel met een jaar wordt uitgesteld. De werkgeversprikkels blijven echter in stand. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dan ook aangenomen, waarbij de werknemersprikkel, die eigenlijk vanaf 2013 zou gaan gelden, vertraagd wordt.

Tijdelijk personeel minder aantrekkelijk
Aon stelt dat door de nieuwe wet de paradoxale situatie ontstaat dat de overheid het aangaan van tijdelijke contracten met de mond toejuicht, maar het voor werkgevers steeds minder aantrekkelijk maakt tijdelijk personeel in te zetten.

Mario Hooglugt, Executive Director Corporate Wellness bij Aon: “Uitkeringslasten voortkomend uit tijdelijke contracten zijn de laatste jaren sterk gestegen. Effecten van re-integratieactiviteiten door het UWV op deze groep zijn ondermaats gebleken. Dezelfde werkgever die wordt aangespoord meer tijdelijk personeel aan te nemen, wordt geconfronteerd met een pakket financiële risico’s die daaraan vastkleven. De risico’s die gemoeid zijn met de nieuwe wet zijn in sommige gevallen voor werkgevers moeilijk te beheersen. Het gaat veelal om activiteiten die zij ondernemen voor ex-werknemers, zonder dat er nog een gezagsverhouding aanwezig is.”

WGA-uitkeringen
De wet heeft ook gevolgen voor de premie die werkgevers betalen voor WGA-uitkeringen (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Werknemers die na twee ziektejaren arbeidsongeschikt blijven, krijgen, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, een WGA-uitkering. Waren bedrijven eerst alleen verantwoordelijk voor de WGA-kosten voor vaste werknemers, nu draaien ze ook op voor de kosten voor zieke werknemers met een tijdelijk arbeidscontract. “Het kan straks zo zijn dat een werkgever twaalf jaar lang financiële consequenties draagt van een tijdelijke werknemer die na één dag werken ziek wordt,” stelt Hooglugt.

“Het is belangrijk om te beseffen dat de wetgeving ingaat per 2014, maar al betrekking heeft op WGA-gevallen vanaf 1 januari 2010. Werkgevers hadden al te maken met enorme lastenverzwaring. Denk aan de loondoorbetalingverplichting van twee jaar bij ziekte, de Wet Poortwachter en de gedifferentieerde WAO– en WGA-premie. De wet Modernisering Ziektewet komt hier nog eens bij. Het is van groot belang om personen die ziek uit dienst zijn gegaan te volgen en te ondersteunen bij re-integratie. Alleen zo kunnen bedrijven kosten in de hand houden,” aldus Hooglugt.

Bron: Aon Nederland

Gerelateerde artikelen