Wat is een disconteringsfactor?

Bij een waardering volgens de netto contante waardemethode wordt de waarde bepaald aan de hand van de opbrengsten die de onderneming naar verwachting zal genereren voor de verstrekkers van vreemd en eigen vermogen. Deze zogenaamde vrije geldstromen ('free cashflows') worden bepaald aan de hand van prognoses.

De vrije geldstromen zullen in de toekomst worden gegenereerd. Voor het bepalen van de huidige waarde moeten de geldstromen contant worden gemaakt. Hiervoor moet het te gebruiken rentepercentage, de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet oftewel de “weighted average cost of capital” (WACC), bepaald te worden. Deze gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet is opgebouwd uit twee componenten: enerzijds een kostenvoet waarin het gewenste rendement op het eigen vermogen tot uiting komt en anderzijds de kostenvoet van het vreemd vermogen. 
 
De kostenvoet van het eigen vermogen bestaat uit twee delen: de risicovrije rente (bijvoorbeeld de rentevergoeding voor staatsleningen) en een premie voor de risico’s die door de verstrekker van het eigen vermogen worden gelopen. De kostenvoet van het vreemd vermogen is het rentepercentage (gecorrigeerd voor de marginale belastingdruk) over het vreemd vermogen. De weging van beide kostenvoeten in de gemiddelde vermogenskostenvoet wordt bepaald op basis van de gewenste verhouding tussen de marktwaarde van het eigen vermogen en de marktwaarde van de schulden.

 
 
Gerelateerde artikelen