Verbond van verzekeraars: ‘Rutte-2 op paar onderdelen te ver’

Het concept-regeerakkoord brengt via een reeks ingrijpende maatregelen de staatsfinanciën weer in het gareel. De voortvarendheid waarmee VVD en PvdA het over dit pijnlijke ombuigingspakket eens zijn geworden biedt vertrouwen dat een stabiel kabinet kan aantreden. Maar op onderdelen gaat het pakket een brug te ver.

Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op de gisteren gepresenteerde kabinetsplannen.

Woningmarkt: de hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk afgebouwd, met een duidelijk eindperspectief, zoals ook het Verbond van Verzekeraars heeft bepleit. Zo weten woningbezitters voor de lange termijn waar ze aan toe zijn. Het Verbond is echter kritisch op de stapeling van maatregelen voor starters, die daarnaast annuitair volledig moeten aflossen. Deze maatregel verhoogt de woonlasten en belemmert de doorstroming. Het is wel verheugend dat het restschuldenplan van Verbond, VEH en NVM grotendeels is overgenomen.

Pensioenen: het akkoord tussen PvdA en VVD maakt duidelijk in welk tempo de aow-leeftijd wordt verhoogd, en biedt werknemers en werkgevers de kans zich daarop in te stellen. Het Verbond hecht er wel belang aan dat werkenden voldoende mogelijkheden houden om een goed pensioen op te bouwen, desnoods ook op individuele basis. Die vrijheid wordt nu ingeperkt tot drie maal modaal en via een beperking van het maximale opbouwpercentage. Dit is onwenselijk want het haalt belastinginkomsten naar voren, ten koste van toekomstige generaties. Bovendien zorgt het voor complexere en dus duurdere regelingen.

Arbeidsmarkt: het ontslagrecht wordt gemoderniseerd. Het kabinet-Rutte-2 handhaaft daarbij terecht een zeker financieel vangnet om de periode tussen twee banen te overbruggen. Maar het is de vraag of de gekozen vergoedingssystematiek in alle situaties voldoende zekerheid biedt. Financiële zekerheid is ook van belang voor de flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Belastingen: gezonde overheidsfinanciën bieden zekerheid voor de toekomst en ook in Europees perspectief. Onvermijdelijk moet daarvoor fors bezuinigd worden en is aan lastenverzwaringen niet te ontkomen. Maar de ruime verdubbeling van de assurantiebelasting jaagt ondernemers en verzekerden te veel op kosten.

Veiligheid: het regeerakkoord besteedt veel aandacht aan het thema veiligheid. Verzekeraars willen de komende jaren waar mogelijk in Safety Deals samen met de overheid optrekken om meer veiligheid te organiseren en steunen van harte de inzet om schade effectiever op daders te verhalen.

Tot slot: het Verbond van Verzekeraars gaat graag in gesprek met het kabinet en Kamer over verdere uitwerking van de voorstellen. Daarbij zal het Verbond met name aandacht vragen voor de uitvoerbaarheid van de plannen en de gevolgen voor de administratieve lastendruk. Heldere en goed uitvoerbare wet- en regelgeving is uiteindelijk in het belang van onze klanten: consumenten en ondernemers.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Gerelateerde artikelen