Topmanagement onvoldoende voorbereid op gevolgen corporate governance

fallback
Veel Nederlandse ondernemingen die onder de corporate-governancecode vallen, zijn zich nog onvoldoende bewust van de gevolgen van deze code en hebben daardoor geen adequate maatregelen getroffen. Slechts 12 procent van de grote bedrijven (met meer dan honderd medewerkers) vindt het onderwerp bedrijfsrisico's op de bestuursvergadering 'zeer belangrijk'. Eén op de drie grootste bedrijven spreekt van 'een onbelangrijk agendapunt' en 18 procent stelt de bedrijfsrisico's zelfs in het geheel niet aan de orde. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Aon Nederland naar risicomanagement in het bedrijfsleven.

Corporate governance en de ontwikkelde richtlijnen zijn van invloed op het risicobeleid van organisaties. Het onderzoek toont echter aan dat veel grote bedrijven hiervan nog niet doordrongen zijn. Eén op de zeven heeft er in het geheel geen weet van of heeft er (nog steeds) geen mening over. Bijna de helft (46 procent) ziet geen of nauwelijks invloed van de richtlijnen op het beleid. Slechts 16 procent van de grote ondernemingen onderkent de belangrijke en toenemende invloed van corporate governance op het te voeren risicobeleid.

RISICO’S
De transparantie die met de corporate-governancecode wordt beoogd, is nog niet terug te vinden bij de grote bedrijven. Nog maar 10 procent maakt in het jaarverslag uitgebreid melding van de bedrijfsrisico’s en op welke wijze daarmee door het bedrijf wordt omgegaan. Een kwart kiest er bewust voor dit onderwerp in het jaarverslag achterwege te laten, een even groot aantal bedrijven heeft er nog niet echt bij stilgestaan.

Vergeleken met het vorige onderzoek (1998) kijken organisaties zorgvuldiger naar hun risico’s. Hoewel ook nu nog 35 procent van alle organisaties niet (volledig) op de hoogte is van alle risico’s die ze lopen, zijn er nu aanzienlijk meer bedrijven die een risicoanalyse maken. In 1998 deed slechts één op de twintig ondernemingen dit, nu is dat bijna één op de vijf. In Nederland hebben de grote bedrijven (met meer dan honderd medewerkers) een risico-audit het meest uitgevoerd op het gebied van aansprakelijkheid (62 procent), materiële schade (53 procent) en gezondheid van de medewerkers (45 procent).

De aandacht voor risicomanagement bij de grootste bedrijven neemt weliswaar toe, maar is nog onvoldoende terug te vinden in formeel risicobeleid. Bij 55 procent van de Nederlandse bedrijven met meer dan honderd medewerkers is er een formeel risicobeleid ten aanzien van de gezondheid van medewerkers; op Europees niveau bedraagt dit 46 procent. Maar op alle andere onderzochte aspecten blijft Nederland achter met formeel risicobeleid. Twee opvallende gebieden zijn ‘reputatie’ (6 procent tegenover 22 procent in Europa) en ’terrorisme’ (5 procent tegenover 31 in Europa).

Een samenvatting van het onderzoeksrapport, inclusief methodologie van de onderzoeksopzet, is beschikbaar op www.aon.nl/verzekerdingen3.

Gerelateerde artikelen