Stortingen in uw bv: lening of kapitaal?

Verstrekt u wel eens leningen of bedragen in rekening-courant aan uw bv? Let dan goed op de voorwaarden waaronder u dat doet en hoe u dat vastlegt.

Het Gerechtshof te Den Haag heeft onlangs beslist, dat een door een dga als storting in rekening-courant gepresenteerde betaling aan zijn bv, gezien de omstandigheden als informele kapitaalstorting moet worden aangemerkt. De later door de dga opgevoerde afwaardering van de vordering op zijn bv werd daarom niet geaccepteerd door de belastingdienst en -rechter. De casus was als volgt.

Een dga stort in de jaren 2003 en 2004 € 103.750 in zijn bv. De bv drijft een winkel, die per 30 april 2005 is beëindigd. Nadat de bv niet in staat bleek om dit bedrag terug te betalen, waardeerde de dga zijn vordering op de bv af en geeft dat aan als verlies in box 1 (onder het regime van de terbeschikkingstellingregeling). De inspecteur corrigeert de aangifte. Hij verhoogt het belastbaar inkomen in box 1 met de afwaardering en verlaagt het belastbaar inkomen in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) met datzelfde bedrag. Het nadeel voor de dga is dat het belastingtarief in box 1 maximaal 52 procent bedraagt en in box 2 een vast percentage van 25 procent. Een aftrekpost in box 2 levert dus minder belastingbesparing op dan een aftrekpost in box 1.

Volgens het Gerechtshof heeft de dga geen geld aan de bv heeft geleend, maar heeft hij de bv slechts informeel voorzien van eigen vermogen. Het hof stelt hierbij vast dat uit het vermogen van de bv, de belastbare winst van de bv en de stortingen door de dga, het beeld naar voren komt dat de dga het door de geleden verliezen ontstane negatieve bedrijfsvermogen (deels) aanzuiverde via stortingen op de rekening-courant van de bv.

Verder merkt het Hof nog op dat dit beeld wordt bevestigd doordat er geen leningsovereenkomst is opgesteld en er geen aflossingschema en rentepercentage was overeengekomen. Het gelijk is aan de inspecteur. Het is dus van groot belang om een als lening bedoeld bedrag vast te leggen in een leningsovereenkomst met zakelijke voorwaarden. Heeft u een rekening-courant met uw bv, dan is het van belang om een rekening-courantovereenkomst af te sluiten, waarin een plafond is vastgesteld. Ook voor die overeenkomst zijn zakelijke voorwaarden van belang.

Overweegt u bedragen aan uw bv te betalen of heeft u dat sedert de laatste balansdatum gedaan, neemt u dan contact op met uw accountant of adviseur bij Grant Thornton over de wijze waarop dit het beste vorm kan worden gegeven.

Bron: Grant Thornton

Gerelateerde artikelen