Risicomanagement op de schop

Managers in de financiële sector voorspellen een verstrekkende en uitvoerige hervorming van risicomanagement bij financiële instellingen. Twee derde van de managers in de financiële sector gelooft niet dat bestaande principes van risicomanagement in de financiële dienstverlening overeind blijven.

Ook achten zij beleidsmakers niet in staat een effectieve reactie te formuleren op de huidige economische crisis. Dit blijkt uit een wereldwijd uitgevoerde enquête van de Economist Intelligence Unit in opdracht van SAS.

Meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek zegt het beleid voor risicomanagement grondig te hebben herzien of daarvoor plannen te hebben. Als belangrijke aandachtspunten hierbij noemen zij datakwaliteit en -beschikbaarheid, een betere risicobeheersing, een bedrijfsbrede benadering van risicomanagement en een betere integratie hiervan in de verschillende bedrijfsonderdelen.

Hoewel door de crisis het vertrouwen in risicomanagement is verslechterd, onderstrepen de onderzoeksresultaten de behoefte van financiële instellingen om performancemanagement nauwer te verweven met risicobeheersing. Niet alleen wat leningen betreft, alle afdelingen van de instelling hebben een beter overzicht nodig van de aanwezige risico’s en het gedrag dat hierop van invloed is.

Als grootste verbeterpunten voor de financiële sector worden genoemd: meer openbaarheid van relevante informatie die niet terug te vinden is op de balans, sterkere regulering van creditratingbureaus en een centrale afhandeling van incourante derivaten. Belangrijke zaken die de verbetering van risicomanagement in de weg staan, zijn volgens de respondenten: slechte datakwaliteit, gebrek aan kennis en het ontbreken van een goede, integrale risicocultuur.

Zoals onderzoeken in het verleden al lieten zien, blijft data governance een fundamenteel punt voor initiatieven op het gebied van risicomanagement. Slechts 40 procent van de respondenten zegt dat het belang van risicomanagement bedrijfsbreed wordt begrepen. Dit betekent dat er meer geïnvesteerd moet worden in het creëren van een sterke, integrale cultuur voor risicomanagement.

Gerelateerde artikelen