Regeling Garantie Ondernemingsfinanciering

Begin maart zag de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) het licht; een gezamenlijke actie van het ministerie van Economische Zaken en enkele Nederlandse banken. Doel van deze regeling is dat door het verlenen van een staatsgarantie van 50 procent op uitgeleend geld, het voor banken makkelijker wordt kredieten te verstrekken aan grote en middelgrote ondernemingen.

Hierover bericht Ernst & Young. Door deze overheidsgarantie neemt het risico voor de financier af en wordt het voor een bank aantrekkelijker een financieringsaanvraag te honoreren.

Er waren al regelingen die zich specifiek op het midden- en kleinbedrijf richten. Met de GO heeft de overheid voor grotere ondernemingen een regeling in het leven geroepen. Het bedrag van de garanties is verhoogd en toepasselijk voor kredieten tot maximaal 50 miljoen euro.

 

Inhoud regeling
De GO biedt deelnemende banken een garantie van vijftig procent voor nieuwe bankleningen (achtergesteld of niet) van minimaal 1,5 miljoen euro en maximaal 50 miljoen euro en met een maximale looptijd van 8 jaar. Deze garantie houdt in dat in geval de financiering (deels) moet worden afgeboekt door een deelnemende bank, de bank het gegarandeerde deel van de lening kan declareren bij de overheid.

Het gaat om bankleningen tegen een variabele rente, gebaseerd op Euribor. Over het gegarandeerde deel van de banklening moet een garantiepremie worden afgedragen. Wordt binnen de looptijd van de lening vervroegd afgelost, dan is de premie over de nog resterende jaren direct verschuldigd.

 

Voorwaarden voor deelname aan GO
· De onderneming moet in Nederland gevestigd zijn en hier substantiële activiteiten uitvoeren.
· Er mogen het afgelopen jaar geen bovenmatige kapitaalonttrekkingen hebben plaatsgevonden.
· De onderneming moet rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven hebben.
· De gevraagde financiering is bedoeld voor de financiering van eigen bedrijfsactiviteiten of overnames en niet ter vervanging van eerder verstrekt krediet.
· De GO kan niet worden gebruikt voor garanties op aandelenparticipaties of afgeleide vormen als converteerbare leningen.

Enkele sectoren zijn uitgesloten van deelname, te weten landbouw, visserij en aquacultuur met uitzondering van toelevering en dienstverlening; onroerend goed met uitzondering van bemiddeling; de financiële sector met uitzondering van bemiddeling en de gezondheidszorg voor zover de onderneming een zorgaanbieder is die diensten verleent zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.

De deelnemende banken beslissen of ze gebruik willen maken van de GO. Als een bank hiertoe besluit, dient zij een kredietvoorstel met vereiste bijlagen in bij SenterNovem, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Binnen drie weken verneemt de bank of de overheid bereid is om mee te werken.

 

Overheidsgarantie
De overheid heeft een garantie van in totaal 1,5 miljard euro beschikbaar gesteld, waardoor voor 3 miljard aan kredieten verstrekt kan worden. Voor zover nu bekend, zal de GO een looptijd hebben van één jaar. Voor gezonde ondernemingen met een behoefte aan (aanvullend) krediet biedt de regelingen interessante mogelijkheden. De kans dat een (deelnemende) bank bereid is een financiering te verstrekken, lijkt met de komst van GO aanzienlijk toegenomen.

Gerelateerde artikelen