Reactie accountantskantoren op artikel meerwerkkosten besparen accountants

Enige tijd geleden publiceerden wij het artikel '10 tips om meerwerkkosten van uw accountant te voorkomen'. Hierin wordt onder meer gesteld dat meerwerk een belangrijk verdienmodel is voor accountantskantoren, en krijgen financieel managers tips om te besparen op hun audit fee. Hoe kijken de kantoren zelf aan tegen meerwerk en intransparante tarieven?

In het onlangs gepubliceerde ‘10 tips om meerwerkkosten van uw accountant te voorkomen’ staan enkele boute stellingen over de accountancysector, zoals: 
‘Meerwerk is een belangrijk verdienmodel voor zowel voor de lokale accountantskantoren als voor de gerenommeerde kantoren uit de Big4.’
en: 
‘In veel gevallen hanteren accountants afwijkende meerwerktarieven. Deze kunnen oplopen tot 100 procent hoger dan de reguliere tarieven. Uw accountant is in de regel tijdens meerwerk goed aan u aan het verdienen.’ 
De redactie van FM.nl heeft de grote kantoren van ons land, waaronder de Big4, de kans gegeven te reageren op het artikel. Helaas hebben de meeste benaderde kantoren deze gelegenheid laten liggen. Zo geeft KPMG aan geen behoefte te hebben om inhoudelijk te reageren. Ook Deloitte en Ernst & Young hebben geen reactie gegeven. 
Wel hebben wel een reactie ontvangen van PwC. Het kantoor stelt dat meerwerk geen verdienmodel is voor hun kantoor. Ook zeggen ze geen blackbox concept te hanteren voor hun audit fee. 
‘Een audit fee is altijd onderbouwd en een realistische weergave van de kosten die nodig zijn voor een kwalitatieve audit’, aldus persvoorlichter Koen Jonker van PwC. ‘Meerwerk ontstaat als bijvoorbeeld de basisadministratie van de gecontroleerde organisatie niet op niveau is. Ook kan uitbreiding van controlewerkzaamheden noodzakelijk zijn als gevolg van een tussentijdse overname of een vermoeden van fraude. Kwaliteit van de controle is altijd het uitgangspunt en de gecontroleerde organisatie wordt hier vroegtijdig over geïnformeerd.’
Ook bij BDO is goed werk leveren tegen realistische tarieven de norm, aldus Jouke Jelgerhuis, lid Raad van Bestuur van BDO en verantwoordelijk voor de A&A-praktijk. ‘Veelal worden met cliënten budgetten afgesproken. De opbouw van dit budget en onze uurtarieven zijn daarbij transparant. Vooraf maken wij heldere afspraken over het controleproces en wat wij wederzijds mogen verwachten. Dit stelt onze cliënten in staat de controlekosten te beheersen. Mochten er aanvullende werkzaamheden worden verricht dan geschiedt dit tegen dezelfde uurtarieven als eerder afgesproken.’
Beheersen controllekosten
PwC geeft aan cliënten ook te helpen met het beheersen van hun controlekosten. ‘Wij zijn succesvol in het ontwikkelen van digitale cliëntenportalen’, zegt Koen Jonker van PwC. ‘Dit zijn op maat ontwikkelde beveiligde, laagdrempelige internetomgevingen voor de uitwisseling van documenten voor de accountantscontrole. Daarmee hebben zowel ons controleteam als de gecontroleerde organisatie altijd inzicht in deadlines en de status van verzoeken om documenten. De gecontroleerde organisatie krijgt automatisch bericht als bijvoorbeeld een document niet aan de controlevereisten voldoet. Vertragingen door te lang uitstaande verzoeken worden daarmee vermeden en de controlekosten worden beter beheerst. De tijd van printjes is voorbij.’
Intransparant imago
Over het intransparante imago van accountantskantoren zegt Jonker: ‘Een gecontroleerde onderneming mag van ons helderheid verwachten rondom de randvoorwaarden waaronder een audit binnen het budget kan plaatsvinden. Als dat vooraf niet helder is, is het later lastig uitleggen dat je meerwerk in rekening moet brengen. Auditcommissies spelen hierbij een sleutelrol. Wij gaan altijd voor een robuuste dialoog met de auditcommissie over wat doe je nu als accountant, wat is een goede scope en welke eisen stellen we bijvoorbeeld aan de basisadministratie. Een van de voorstellen van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep is om aan het eind van de accountantscontrole verplicht alle gemaakte uren gesegmenteerd op functieniveau te rapporteren aan de rvc. Dit bevordert naar ons idee de transparantie als ook de concurrentie op kwaliteit.’
______________________________________________________________________________________________
Ontdek hoe u bespaart op accountantskosten

Zijn de kosten van uw accountant ook te hoog? Kunt u tienduizenden euro’s besparen op uw audit fee? Hoogstwaarschijnlijk. Onderzoek toont aan dat er enorme verschillen zijn in de kosten van de jaarrekening. Het ene bedrijf betaalt soms wel twee keer zo veel als het andere. Na het volgen van de training Accountantskosten Besparen weet u exact hoe u uw audit fee kunt verlagen. Maak geen onnodige accountantskosten. Meld u direct aan
________________________________________________________________________________________________
 
‘Het is goed om te horen dat twee grote kantoren de moeite nemen om te reageren’, stellen de auteurs van het artikel ‘voorkomen meerwerkkosten accountants’ Hèlen Sturm en Vincent Knottnerus. ‘De grote accountantskantoren voelen wel de noodzaak om transparanter te worden en meer toegevoegde waarde te leveren, maar zoeken nog naar de manier waarop.’
 
Een eerste belangrijke stap hierbij, volgens Sturm en Knottnerus, is transparant worden, want anders kun je geen zinvolle dialoog aangaan. ‘Tijdens de aanbestedingen geven veel kantoren meer inzicht in de controleaanpak, de urenbesteding en de tarieven dan in de uitvoering die daarop volgt. Slechts in een klein aantal gevallen krijgt en klant echt inzicht in de urenbegroting gesplitst naar niveau en controles. In de contractfase wordt de audit fee vaak vastgezet voor meerdere jaren en de facturen bestaan uit vaste voorschotten zonder verantwoording van de bestede uren. Deze intransparantie maakt meerwerkbewaking en het gemeenschappelijk verbeteren van de financial audit onmogelijk.’
 
‘In de meeste branches is een dergelijke situatie ongekend en ook de adviestakken van de accountancy dienen in de regel hun werkzaamheden uitgebreid te verantwoorden, vaak zelfs met door opdrachtgever goedgekeurde uren. Een dergelijke transparantie zou verfrissend zijn binnen de accountancy. PwC geeft aan dat zij het Audit Committee als belangrijk aanspreekpunt zien. Uiteraard is het Audit Committee het belangrijkste aanspreekpunt van de accountant, maar als het gaat om het effectiever en efficiënter maken van de financial audit dan is het management van de controleklant een essentiële schakel. Het tactisch samenwerken met het management is randvoorwaardelijk om echt aan de toegevoegde waarde van de financial audit te werken’, besluiten zij.

Gerelateerde artikelen