Zo wil het kabinet de economie verduurzamen

Maatregelen gericht op vermindering van uitstoot, innovatie en een MKB-actieplan moeten helpen de Nederlandse economie te verduurzamen en te vernieuwen.

Dat blijkt uit het Rijksbegroting 2019 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Minister Wiebes (VVD) stelt dat Nederland er goed voor staat. Er is sprake van een economische groei die het gemiddelde van de eurozone overstijgt, Nederland staat op de vierde plaats van meest competitieve economieën in de wereld en op plek twee als het gaat om innovatie. Maar er zijn wel risico’s die de economie bedreigen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de stijging van de grondstofprijzen, de Brexit en de dreiging van handelsconflicten.

Intern bestaan de grote uitdagingen voor de Nederlandse economie uit de vergrijzing, die gaat zorgen voor een afname van de structurele economische groei. Dat maakt technologische ontwikkeling om de arbeidsproductiviteit en productiecapaciteit te verhogen van groot belang. Hiernaast moet Nederland de samenleving en economie verduurzamen, een transitie die geld gaat kosten en dus op een slimme manier moet gebeuren. 

Het kabinet komt met de volgende maatregelen: 

-Nederland legt de lat voor het verminderen van de uitstoot van CO2 hoger dan de toezegging die de EU gedaan heeft. De reductie moet in 2030 49 procent minder zijn. Het kabinet investeert in innovatieve oplossingen die én een bijdrage leveren aan de aanpak van het klimaatprobleem én terugverdiencapaciteit hebben, doordat ze geëxporteerd kunnen worden. 

-Na het Energieakkoord uit 2013 is de volgende stap het afsluiten en uitvoeren van het Klimaatakkoord. Het kabinet wil voor het eind van het jaar met een eindvoorstel komen. 

-Een breed gedragen initiatief Klimaatwet over klimaat en energie wordt al gesteund door een brede meerderheid.  Als de wet door beide Kamers is, zal het kabinet op korte termijn dit vijfjaarlijkse Klimaatplan gaan opstellen.

-Het kabinet maakt 1 miljard beschikbaar om te investeren in het gaswinningsgebied in Groningen. Over de invulling hiervan worden nog dit jaar afspraken gemaakt. 

-Om innovatie te stimuleren laat het kabinet innovatieve bedrijven van fiscale regelingen laten profiteren. Ook bevordert de regering het aanbod van risicodragende financiering (bijvoorbeeld via de  Seed Capital regeling en het Dutch Venture Initiative). De Topsectorenaanpak vergroot de samenwerking tussen publieke en private partijen door de Topsectorenaanpak, om op deze manier kennis te bundelen. undelen.

-Via meerjarige ontwikkelprogramma’s komt er extra aandacht voor sleuteltechnologieën als fotonica, kunstmatige intelligentie en ICT. Hierdoor moeten er oplossingen gevonden worden op het gebied van duurzame voedselvoorziening en toegankelijke gezondheidszorg, problemen die het kabinet centraal stelt.  

-Een MKB-actieplan moet het midden- en klein bedrijf helpen op het gebied van menselijk kapitaal, financiering, regelgeving, belastingen, internationale handel en innovatie. Het plan richt zich niet op de koplopers maar op het brede MKB. Met de regio worden betere afspraken gemaakt over de ondersteuning van het MKB.

-Om regeldruk te verminderen gaat het kabinet het MKB meer betrekken bij de totstandkoming van wet- en regelgeving door de MKB-toets. Regelgeving wordt verder versimpeld door een maatwerkaanpak. 

-Het kabinet blijft inzetten op voorlichting en ondersteuning van vooral het MKB op de Brexit..

-De vierde fase van de Start-Up delta gaat in 2019 van start. Dit initiatief biedt jonge bedrijven ondersteuning bij het aantrekken van talent en vinden van financiering. 

-Via investeringsfonds Invest-NL wordt vanaf 2019 2,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor investeringen “in projecten en bedrijven die veel potentie hebben en maatschappelijk relevant zijn”. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat kansrijke projecten stranden door een gebrek aan financiering. 

-Deze zomer al lanceerde het kabinet het ambitieuze Actieplan digitale connectiviteit. Nederland streeft ernaar om digitale koploper te worden in Europa. Het Actieplan digitale connectiviteit moet zorgen dat de digitale infrastructuur van goede kwaliteit blijft. Het kabinet investeert extra in cybersecurity.

Reacties

MKB-Nederland is kritisch op de begroting van 2019. Volgens voorzitter Jacco Vonhof hebben ondernemers behoefte aan duidelijkheid. Over duurzaamheid zegt hij: “Als je die verdere verduurzaming niet organiseert op een manier die haalbaar en betaalbaar is voor het mkb, dan haken ondernemers af.”

Gerelateerde artikelen