Positief

De laatste maanden merk ik dat ik me als financial meer en meer stoor aan de negatieve berichtgeving in de pers. Behalve de positieve berichten rondom de bezoekjes die ons nieuwe koningspaar aflegt en het door Rabobank/Blanco vinden van een nieuwe sponsor Belkin, lijkt het nieuws vaak te bestaan uit negatieve of zo u wilt geen positieve berichten.

Onrusten in Brazilië, Egypte en Instanbul, de economische problemen in Europa, de problemen met de Fyra, de spanning op de financiële markten, de huizenmarkt, de oplopende werkeloosheid, de bouw die nagenoeg stil ligt en steeds meer bedrijven die onder toezicht van banken komen. Dit is maar een kleine opsomming van de berichtgevingen in de pers van de laatste weken.

Er zijn daarnaast steeds meer geluiden te horen dat Nederland haar economie in hoog tempo aan het afbreken is. Of dit zo is kan ik niet beoordelen, feit is wel dat het economisch (nog) niet goed gaat met Nederland. Terwijl het bij onze buren Duitsland wel economisch voor de wind lijkt te gaan.

Wat mij als financial al jaren bevreemdt dat er elk jaar op Prinsjesdag door de verantwoordelijke minister van financiën met een stralende lach een mooi koffertje met de begroting voor het volgende jaar omhoog wordt gehouden. En dat die begroting bijna elk jaar een tekort laat zien. Nu is de begroting van een overheid iets anders dan de begroting van een bedrijf en werkt macro-economie anders. Maar hoe zou het u vergaan als controller indien u tijdens de jaarlijkse bespreking van de begroting een koffertje omhoog zou houden met daarin een (structureel) tekort. Zou men u dan rondrijden in een mooie gouden koets, of zou u iets anders kunnen verwachten?

De laatste weken worden de burgers door het kabinet opgeroepen om hun geld uit te geven, terwijl de woningmarkt, de werkloosheid, en de discussie rondom pensioenen het consumentenvertrouwen bijna geheel hebben weggenomen. En tegelijk stelt het kabinet voor om volgend jaar nog eens 6 miljard te bezuinigen!

Ik lees steeds vaker de roep om een zakelijk kabinet te formeren om Nederland door de crisis te loodsen. Een kabinet, met alleen maar mensen uit het bedrijfsleven zou wellicht ook een optie zijn. Nederland besturen als zijnde een BV. Zou dit dan een ander effect hebben op het bestrijden van de crisis? De aanpak zou zeker anders zijn! Businessmodelling van de overheidsbegroting, hoe zou dat er uit zien?

Stel dat wij met een aantal controllers samen het land financieel mochten besturen, wat zouden wij dan anders doen? Een van de gedachten zou kunnen zijn om regeringen meer op Europees niveau te laten samenwerken. Waar gemeenten dit al steeds meer doen, zouden overheden dit grensoverschrijdend ook kunnen doen. Het landelijk meer outsourcen van werkzaamheden zou ook een optie kunnen zijn. Waar bedrijven dit al op grote schaal doen door werkzaamheden over te brengen naar Polen, bv Krakau of India, zou onze overheid dit ook kunnen doen om kostenbesparingen te realiseren.

Europarlementariër Tom Staal trok onlangs samen met een verslaggever van GeenStijl naar Straatsburg en Brussel om daar, weliswaar eenzijdig, de geldverslinding van EU te tonen. Een schokkende reportage. Ook hier valt, zo schijnt het, heel veel geld te besparen. Zeker met steeds meer toetredende landen.

Daarnaast zouden er mijns inziens meer investerings- en innovatiesubsidies moeten komen om de economie weer in de goede richting te duwen. Een voorbeeld hiervan is de corporatiesector. De woningcorporaties hebben zelf voorgesteld om hen een investeringsheffing van 4 miljard op te leggen in plaats van een “belasting” in de vorm van een verhuurdersheffing. Een verhuurdersheffing die grotendeels bij de huurders in rekening gebracht wordt door middel van verhoging van de huren. Het kabinet houdt voorlopig vast aan de heffing. Een gemiste kans omdat de bouw een van de motoren van onze economie is.

Een ander idee zou kunnen zijn om een landelijke denktank of klankbordgroep in te stellen. Indien deze ook bindende adviezen aan de overheid zou kunnen geven, dan zouden hier wellicht ook goede mensen uit het bedrijfsleven in plaats willen nemen. Want dat het snel anders moet, vindt iedereen. Ik zou u graag als controller willen vragen de komende vakantieperiode eens mee te denken en eventuele ideeën als commentaar bij deze blog te schrijven. Ik ben benieuwd.

Gerelateerde artikelen