PinkRoccade ziet winst groeien

fallback
Netto winst gestegen naar 12,3 miljoen euro (2002: 5,1 miljoen euro); Omzet gedaald met 9,5% naar 738,6 miljoen euro (2002: 816,1 miljoen euro); Bedrijfsresultaat (EBIT) gestegen naar 23,9 miljoen euro (2002: 15,6 miljoen euro); Netto winst per aandeel gestegen naar 0,51 euro (2002: 0,21 euro); Bankschulden ultimo 2003 geheel afgelost.

De netto winst herstelde zich in 2003 en kwam uit op 12,3 miljoen euro. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2002 (5,1 miljoen euro). Door de moeilijke marktomstandigheden is de omzet ten opzichte van 2002 gedaald met circa 9,5% tot 738,6 miljoen euro. De EBITAE-marge (bedrijfsresultaat voor interest, belasting, amortisatie van goodwill en bijzondere posten) is in 2003 gestegen van 4,1% naar 5%. De verhouding tussen de omzet van applicatiediensten en infrastructure managementdiensten is verschoven van 51/49 in 2002 naar 44/56 in 2003. De bezuinigingsmaatregelen zijn voortgezet; het kostenniveau is net als in 2002 drastisch verlaagd. De totale besparing ten opzichte van 2002 bedraagt circa 80 miljoen euro. De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg circa 65 miljoen euro. De netto kasstroom over 2003 bedroeg 37,3 miljoen euro, nagenoeg hetzelfde als in 2002. Hierdoor zijn de bankschulden ultimo 2003 geheel afgelost. De solvabiliteit is in 2003 opnieuw sterk verbeterd en bedraagt nu 43,2%; ultimo 2002 bedroeg die 35,2%. Deze stijging is te danken aan de verkoop van onroerend goed en de daaraan gekoppelde aflossing van langlopende geldleningen. Het werkkapitaal is verder teruggebracht naar 3,7 miljoen euro (exclusief liquide middelen ad 9 miljoen euro). Dankzij de combinatie van stabiele relaties met klanten, commerciële successen en verdere verbetering van de efficiency heeft PinkRoccade de winst over 2003 aanmerkelijk zien stijgen. De omstandigheden in de markt bereikten in het afgelopen jaar volgens de onderneming een dieptepunt. Opdrachtgevers stelden investeringen uit en er was sprake van felle concurrentie en van grote druk op tarieven. Mede hierdoor heeft PinkRoccade de omzet zien afnemen. Niettemin slaagde PinkRoccade erin zijn marktpositie te handhaven, onder andere dankzij de meer dan gemiddelde hoeveelheid recurring business en het winnen van nieuwe en verlengde grote outsourcingscontracten. De omzet in het Verenigd Koninkrijk is in 2003 in Britse ponden gestegen met circa 5%, maar door wisselkoerseffecten bleef de omzet in euro’s nagenoeg gelijk. De tegenvallende resultaten in het Verenigd Koninkrijk zijn vooral ontstaan door het te hoge kostenniveau. De herstructurering van de activiteiten ter verlaging daarvan verloopt volgens verwachting. Voor de kosten van de herstructurering zijn in het vierde kwartaal additionele voorzieningen getroffen. Ondanks de lichte krimp van de Britse ICT-markt zag PinkRoccade kans daar 5% autonome groei te bereiken ten opzichte van 2002. In managed services was de groei zelfs 14% (gemeten in lokale valuta). De detacheringsactiviteiten hadden last van een groter dan normale terugval in de zomer. PinkRoccade heeft in 2003 te maken gehad met verminderde marktvraag op het gebied van inhuur (detachering) en met uitgestelde investeringen in IT-vernieuwingsprojecten bij opdrachtgevers. Het aantal extern inzetbare medewerkers is daarom verminderd. Daarnaast heeft de onderneming de efficiëntie verbeterd door integratie van bedrijfsonderdelen, waarbij stafpersoneel overtollig is geworden. De totale reductie van personeel bedroeg in 2003 ruim 700 medewerkers. Er is veel aandacht besteed aan de begeleiding van personeel waarvan afscheid genomen werd. Ook in 2003 heeft een Sociaal Plan gefunctioneerd voor vertrekkende medewerkers en is er blijvend veel geïnvesteerd in medewerkers met opleidingen, cursussen en trainingen. Opvallend is dat de dalende trend in het ziekteverzuim van 2002 zich in 2003 heeft voortgezet. Per 1 januari 2003 is wederom een CAO afgesloten, waarin onder andere een budget voor loonsverhoging van 1,7% per 1 juli 2003 is afgesproken. Hier tegenover staat een hogere pensioenbijdrage van de werknemers. In 2003 zijn met de vakorganisaties belangrijke stappen gezet in de richting van volledige harmonisatie van tot nu toe per bedrijfsonderdeel gesegmenteerde arbeidsvoorwaarden. PinkRoccade verwacht dat de marktontwikkeling voor ICT-outsourcing positief zal blijven. Maar ook business process outsourcing, dat is het uitbesteden van de verantwoordelijkheid voor complete – bijvoorbeeld administratieve – bedrijfsprocessen, zal sterk in de belangstelling staan. Dat geldt ook voor ketenintegratie, fraudepreventie en beveiligd digitaal verkeer, bijvoorbeeld door middel van de wettelijk erkende elektronische handtekening. Met de volgende vijf strategische speerpunten zal PinkRoccade in 2004 anticiperen op deze ontwikkelingen in de markt: Smart Sourcing: het compleet of gedeeltelijk uitbesteden van ICT-zaken (outsourcing) of een deel van de bedrijfsprocessen (business process outsourcing) door opdrachtgevers; Smart Infrastructures: het aanbieden van ICT-voorzieningen op basis van intelligente architecturen, zodanig dat enerzijds efficiency en beveiliging gewaarborgd zijn en anderzijds gebruikers onafhankelijk van tijd, plaats en medium toegang krijgen tot toepassingen en data; Smart Architecture: het faciliteren van maatschappelijke samenwerkingsverbanden, oftewel ketens, met ICT-infrastructuren die gegevensuitwisseling in complexe processen mogelijk maken. Voorbeelden van ketens zijn de zorg, de openbare orde en financiële dienstverlening; Smart Fraud Protection: hoogwaardige beveiliging en fraudepreventie in ICT-processen, onder meer dankzij Public Key Infrastructure (PKI) technologie; Open Source en Public Domain: voorzien in de toenemende behoefte aan open source-oplossingen bij opdrachtgevers, die een gevolg is van dominante posities in de softwaremarkt. PinkRoccade is voorzichtig optimistisch over 2004. Er is sprake van, zij het nog fragiel, economisch herstel in Nederland, hetgeen op enige termijn een gunstige uitwerking zal hebben op ICT-bestedingen. Met name uitgesteld onderhoud zal daarbij een rol van betekenis spelen. Van de activiteiten op het gebied van vernieuwingsprojecten en detachering verwacht PinkRoccade betere bezettingsgraden en geen verdere prijsdruk. De markt voor outsourcing van applicatie- en infrastructuurbeheer blijft onverminderd kansen bieden, waarbij aangetekend wordt dat de (prijs)concurrentie om deze orders hevig is. PinkRoccade ziet 2004 met vertrouwen tegemoet.

Gerelateerde artikelen