Overname verzekeringsportefeuille? Verkrijgende verzekeraar verantwoordelijk voor adequate polisadministratie

Bij een overname van een verzekeringsportefeuille is de verkrijgende verzekeraar jegens zijn verzekeringnemers verantwoordelijk voor een deugdelijke administratie van de overgenomen polissen.
Zo heeft de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onlangs geoordeeld in een klachtenprocedure, aanhangig gemaakt door een consument tegen een verzekeraar. 
Het betrof een verzekeraar die een uitvaartverzekeringsportefeuille overnam van een andere verzekeraar. Bij de overname kreeg de verkrijgende verzekeraar beperkte hoeveelheid informatie over de portefeuille, waardoor de polishistorie van afzonderlijke verzekeringen niet geheel kon worden gereconstrueerd. De vraag was in hoeverre de verkrijgende verzekeraar, in de rol als beheerder van de aan hem toevertrouwde verzekeringen, verantwoordelijk is voor een adequate polisadministratie. 
Als een verzekeraar niet over een adequate polisadministratie beschikt, bijvoorbeeld omdat hij de relevante gegevens bij de overname van de portefeuille niet heeft gekregen van zijn rechtsvoorganger, is dat een omstandigheid die niet voor risico van verzekeringnemer mag komen. Het is de verzekeraar die verantwoordelijk is en blijft voor een adequate polisadministratie, aldus de Geschillencommissie. 
Van een adequate polisadministratie is ten minste sprake indien de ingevulde aanvraagformulieren, de verstrekte polisbladen en de van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden worden bewaard, alsmede wordt vastgelegd of de verzekering (voor zover van toepassing) al dan niet winstdelend is. Op basis van deze omstandigheden kan aldus worden bepaald of een verzekeraar al dan niet over een adequate polisadministratie beschikt. 
De uitspraak is in het bijzonder relevant voor partijen die van plan zijn een verzekeringsportefeuille – klein of groot – over te nemen. Het verdient aanbeveling dat vóór de overname een goed boekenonderzoek (due diligence) wordt uitgevoerd teneinde vast te (laten) stellen of de verzekeraar waarvan de portefeuille wordt overgenomen onder meer over een adequate polisadministratie beschikt. De verkrijgende verzekeraar is en blijft immers verantwoordelijk hiervoor; hij kan jegens een verzekeringnemer geen beroep doen op het feit dat hij niet het volledige dossier heeft gekregen van zijn rechtsvoorganger. Mocht u als potentiële koper een onvolledige verzekeringsportefeuille willen overnemen, dan verdient het aanbeveling dat u hierover van te voren goede afspraken maakt met uw contractspartij. 
Tugba Var is werkzaam bij Wijn & Stael Advocaten N.V. te Utrecht
Gerelateerde artikelen