Onderzoek: Best Employer to Work For in Finance 2007

Twee vijfde van de financiële professionals werkt niet bij één van hun favoriete top drie aan werkgevers. En een op de tien financiële professionals is actief op zoek naar een andere werkgever. Dit blijkt uit onderzoek van Finance.nl, de vacaturesite voor financials, onder 1576 financieel managers.

De vraag naar financiële professionals is groot en zal de komende jaren verder toenemen. Vacatures worden steeds moeilijker vervulbaar. Voor werkgevers wordt het steeds belangrijker om een aantrekkelijke werkgever te zijn. De financiële professional heeft immers keuze genoeg.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor financiële professionals gaven voldoende aanleiding voor vacaturesite Finance.nl om een jaarlijks terugkerend werkgeversonderzoek te starten om werkgevers inzicht te geven in hun positie op de arbeidsmarkt voor financiële professionals. En natuurlijk om de professionals inzicht te geven in de beste werkgevers in finance.

Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd in april 2007. In totaal hebben 1576  financiële professionals aan het onderzoek deelgenomen. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 39,3 jaar. Gemiddeld was men 8,4 jaar werkzaam in een baan als financiële professional.

De zakelijke dienstverlening is favoriet onder deelnemers aan het onderzoek. Meer dan twee op de vijf financials geeft aan graag in deze branche te werken. Het bankwezen wordt door eenderde genoemd, evenals de financiële detachering.  Net buiten de top drie valt de branche consumentenproducten, die door 28% van de respondenten wordt genoemd. Een kwart van de financiële professionals noemt de overheid / non profit als sector waarin men graag wil werken. De industrie en bouw is eveneens door een kwart genoemd. ICT (18%), Energie en Telecom (15%), accountancy (14%) en het verzekeringswezen (12%) zijn de minst populaire branches uit de voorgelegde lijst.

Medewerkers die actief zijn in het bankwezen lijken het minst geneigd om over te stappen naar een andere branche. Negen van de tien financiële professionals die nu in het bankwezen werken geeft aan in dezelfde branche te willen blijven werken.

Financiële detachering scoort relatief laag qua ‘branchetrouw’. 56% van de financials die nu in deze branche werkt, heeft een favoriete werkgever in deze branche gekozen.

Populaire werkgevers
De top 100 van meest populaire werkgevers bevat veel bekende namen, maar even goed ook wat verrassingen. Uit de favoriete branches hebben de financiële professionals hun favoriete bedrijven gekozen. In totaal zijn er 129 bedrijven opgenomen in de keuzelijsten. Rabobank (20%)en KLM (19%) zijn het meest vaak genoemd als favoriete werkgever door financiële professionals. De ING Bank komt met 16% op de derde plaats. De top tien van favoriete werkgevers wordt verder gevormd door Philips (14%), Yacht Finance (14%), Shell (14%), ABN Amro (13%), Heineken (13%) Unilever (11%) en Ahold (10%).

Als de financiële professionals slechts uit één bedrijf kunnen kiezen, dan bestaat de top drie favoriete werkgevers uit de Rabobank (7%), Yacht Finance (4%) en Shell (4%). Verder zien we in de hoogste regionen onder andere KLM terug (3%), ING Bank (3%), ABN Amro (2%), Philips (2%), Heineken (2%) en de Belastingdienst (2%).

Uitgesplitst naar branche springen een aantal werkgevers er met kop en schouders bovenuit. Wat betreft de accountancy is de volgende top vier te onderscheiden: Price Waterhouse Coopers, KPMG, Deloitte en Ernst & Young. De scores van deze top vier liggen dicht bij elkaar, maar verschillen fors met de overige in de lijst opgenomen accountantskantoren.

De Rabobank is binnen het bankwezen duidelijk de favoriete bank om voor te werken. ING volgt op afstand en ABN Amro komt op een derde plek. Voor wat betreft de ‘grote banken’ is de geringe voorkeur voor de Postbank opvallend. Slechts 9% van de financiële professionals die een voorkeur heeft voor het bankwezen, heeft Postbank gekozen als één van de favoriete werkgevers.

Ook binnen het verzekeringswezen is een duidelijke top vier: Achmea (31%), Interpolis (30%), Nationale Nederlanden (28%) en Fortis ASR (27%). Aegon (23%) en Delta Lloyd (22%) vormen de afsluiters van de top vijf.

Microsoft (29%) is binnen de ICT het meest genoemd. Capgemini wordt door 25% genoemd, Atos Origin door 22%. De scores van de overige ICT bedrijven liggen dicht bij elkaar, SAP en IBM zijn genoemd door 21%.

In de zakelijke dienstverlening is KLM  duidelijk nummer één. Ruim twee op de vijf financiële professionals die  binnen de zakelijke dienstverlening wil werken, noemt KLM. Randstad volgt op een afstand, genoemd door 21%. Accenture en TNT zijn door 19% genoemd, Leaseplan door 17%.

Shell is de nummer 1 in binnen de sector industrie en bouw. Meer dan de helft (56%) van de financiële professionals met een voorkeur voor de industrie en bouw heeft Shell als favoriete werkgever gekozen. Akzo is door ruim één op de drie genoemd, Stork en DSM door 25% en ASML door iets minder dan een kwart van de respondenten. De top drie binnen de consumentenproducten is afgetekend door Philips (51%), Heineken (47%) en Unilever (41%).

Binnen de energie en telecom sector zijn KPN (43%) en Vodafone (36%) het populairst. Energiebedrijven Essent (32%) en Nuon (28%) volgen hierop.
Van de gepresenteerde overheids- en non profit organisaties zijn het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst, het Ministerie van Economische Zaken (30%) en De Nederlandse Bank het meest genoemd als favoriete werkgevers. Yacht Finance is de populairste financiële detacheerder, 43% van de financiële professionals met een voorkeur voor deze branche heeft Yacht als favoriete werkgever gekozen.

Tevreden
Twee vijfde van de financiële professionals is momenteel niet werkzaam bij één van hun favoriete top drie  werkgevers. Toch is een zeer ruime meerderheid tevreden met de huidige baan. Meer dan de helft waardeert hun huidige baan met een rapportcijfer acht of hoger. Acht procent lijkt maar matig tevreden met de huidige baan en heeft er niet meer dan een zes voor over. Vijf procent geeft een vijf of lager.

Financiële professionals, die aangeven dat hun huidige werkgevers in hun top drie favoriete werkgevers staat, beoordelen hun huidige baan met een hoger rapportcijfer, dan financiële professionals waarvan hun huidige werkgever niet in hun top drie favoriete werkgevers staat. Financials die hun huidige werkgever niet in hun persoonlijke top drie hebben staan, geven vaker aan actief op zoek te zijn naar een nieuwe baan dan de financiële professionals die hun huidige werkgever wel in de top drie van hun favoriete werkgevers hebben opgenomen.

In totaal zegt ruim een op de tien financiële professionals actief op zoek te zijn naar een andere werkgever. Veertien procent van de financiële professionals is actief op zoek naar een andere werkgever, terwijl bijna de helft ( 47% ) aangeeft uitsluitend oriënterend naar andere vacatures te kijken. Een kwart (25%) blijft echter trouw aan de huidige werkgever en zegt nooit  vacatures te bekijken.

Financiële professionals die actief zijn in het bankwezen hebben het meest hun huidige werkgever in hun persoonlijke top drie van meest favoriete werkgevers staan. 75% van deze groep heeft de huidige werkgever genoteerd als favoriet. Bij financials werkzaam in de zakelijke dienstverlening, industrie en bouw, overheid, transport en logistiek is dat het minst het geval. Oudere financiële professionals (46-60 jaar) werken minder vaak bij een bedrijf uit hun favoriete werkgevers top drie, dan hun jongere collega’s.

Salaris niet belangrijk
Financiële professionals met een salaris van boven de 100.000 euro per jaar waarderen hun huidige werk met een hoger rapportcijfer dan financiële professionals met een lager salaris. Toch is geld niet het allerbelangrijkste voor een financial bij de keuze voor een werkgever. Werksfeer en bedrijfcultuur zijn het belangrijkst, gevolgd door werkinhoud. Het salaris, door ruim twee op de vijf genoemd, komt een derde plek. Minder belangrijk lijken mogelijkheden tot specialisatie (5%) en secundaire arbeidsvoorwaarden (11%) voor de financiële professionals.

Voor financials met een relatief laag salaris (23.000 – 40.000 euro per jaar) zijn doorgroeimogelijkheden en opleidingsmogelijkheden relatief belangrijke factoren bij de keuze van een nieuwe werkgever. Voor financiële professionals met een salaris tussen 40.000 en 60.000 euro per jaar, lijkt het salaris wel een belangrijke factor bij de keuze voor een nieuwe werkgever. Werkinhoud gaat vooral bij de hogere salariscategorieën een belangrijke rol spelen. Financiële professionals met een hoog salaris (meer dan 100.000 euro per jaar) vinden voornamelijk het internationale karakter van een bedrijf belangrijk.

Imago van de werkgever wordt door 17% van de financiële professionals als belangrijk ervaren. Onder dit aspect valt alles wat te maken heeft met hoe de externe omgeving aankijkt tegen de organisatie en hoe de omgeving de organisatie beoordeelt. Groei- en opleidingsmogelijkheden door 16%. Onder dit aspect vallen mogelijkheden tot doorgroeien binnen de organisatie naar een hogere functie, mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en groei door opleiding en ervaring.

Een internationaal karakter van de organisatie is door 12% van de deelnemers aan het onderzoek genoemd. Onder dit aspect valt de mate waarin de organisatie zich op de internationale markt begeeft. Dit kan overigens zowel Europees als globaal zijn.

De organisatiestructuur van de organisatie wordt door 10% van de financiële professionals als belangrijke keuzefactor genoemd. Hierbij valt te denken aan positieve kenmerken zoals: de omvang van de organisatie, een platte structuur, (de)centraliteit, korte lijnen, HR beleid, personeelsbeleid en goede managementinformatie.

Een meer persoonlijke overweging, het kunnen toepassen van relevante kennis en ervaring, is door één op de tien respondenten aangedragen. In deze categorie gaat het om het kunnen toepassen van de kennis en ervaring die is opgedaan in de opleiding of via werkervaring en het hebben van affiniteit met de branche waarin de organisatie opereert.

Professionaliteit, deskundigheid en ervaring is eveneens door 10% genoemd. Hieronder vallen aspecten die te maken hebben met de wijze waarop de organisatie specifieke kennis en ervaring heeft, beheert en uitdraagt. Ook de een goede kwaliteit van kennis, product of dienst wordt hiertoe gerekend.

Freelance
Bijna de helft van de deelnemende financials vindt dat een hoge werkdruk bij een baan als financiële professional hoort. Een derde van de financiële professionals werkt meer uren dan gewenst.

Een op de drie financiële professionals is het eens of helemaal eens met de stelling ‘Ik werk nu meer uren per week dan ik eigenlijk zou willen’. 31% kiest voor de neutraal optie, 37% is het (helemaal) oneens met de stelling en werkt blijkbaar het gewenste aantal uren.

De meningen zijn minder verdeeld op de stelling ‘bij een baan als financieel professional hoort een hoge werkdruk’. 56% is het met deze stelling helemaal eens of eens. Bijna een kwart kiest voor neutraal, 18% vindt niet dat bij een baan als financiële professional een hoge werkdruk hoort en is het met de voorgelegde stelling helemaal oneens of oneens.

Dat de financiële professionals meer uren werken dan gewenst blijkt ook uit de resultaten op de vragen “Hoeveel uur zou u het liefst per week willen werken?” en “Hoeveel uur werkt u daadwerkelijk per week?”. Gemiddeld werkt men 46 uur per week, gemiddeld zou men 39 uur willen werken. Een verschil van bijna een hele werkdag.

Ruim een kwart van de financieel professionals denkt erover om freelance te gaan werken.  Een op tien is hierin zeer uitgesproken. Zij zijn het helemaal eens met de stelling ‘Ik denk erover om freelance als financieel professional te gaan werken’, 15% is het met de stelling eens. Ongeveer de helft lijkt niet van plan om te gaan freelancen. Een kwart is het helemaal oneens met de stelling, een kwart oneens.

Jongere financiële professionals geven vaker dan 31-60 jarigen aan niet als freelancer aan de slag te willen. Een vijfde zou wel als freelancer aan de slag willen. Vooral financials werkzaam in de financiële detachering willen als zelfstandige gaan werken. Terwijl 43% van de financiële professionals uit deze branche zegt hierover na te denken.

Werksfeer, bedrijfscultuur, werkinhoud en salaris zijn dus een belangrijk criterium voor werknemers bij de keuze voor een werkgever. Ook het imago van het bedrijf,  de groei- en opleidingsmogelijkheden, een internationaal karakter én de organisatiestructuur wegen mee bij de afweging om wel of niet voor een bepaalde werkgever te kiezen. Aan de werkgevers dus de taak om vooral op deze aspecten (potentiële) financiële medewerkers te binden en te boeien.

Onderzoeksrapport bestellen
Wilt u het complete onderzoeksrapport ‘Best Employers to Work for in Finance 2007’ bestellen? Neem dan contact op met Alex van Groningen.

 

Gerelateerde artikelen