Nettowinst Gamma Holding EURO 18,0 miljoen

fallback
Gamma Holding realiseerde onder moeilijke marktomstandigheden in het eerste halfjaar van 2003 een netto winst van EURO 18,0 miljoen (EURO 17,5 miljoen in de vergelijkbare periode van vorig jaar).

De omzet daalde met 6% van EURO 495,5 miljoen in het eerste halfjaar van 2002 naar EURO 463,9 miljoen in 2003. Het bedrijfsresultaat bedroeg EURO 38,0 miljoen (2002: EURO 38,5 miljoen). De winst per aandeel steeg met 3% van EURO 2,32 naar EURO 2,39. Vóór afschrijving van goodwill steeg de winst per aandeel met 4% van EURO 2,37 naar EURO 2,47. Gamma Holding behaalt een belangrijk deel van haar omzet in de Verenigde Staten. De gemiddelde koers van de Amerikaanse Dollar ten opzichte van de Euro daalde in de verslagperiode ten opzichte van het eerste halfjaar van 2002 met 19%.

Valutaverschillen hadden, ten opzichte van vorig jaar, een negatief effect van 5% op de omzet en 11% op het bedrijfsresultaat. Gamma Holding heeft, in afwijking van de tot op heden gevolgde gedragslijn, het voornemen om in de loop van 2003 aandelen in te kopen ter afdekking van de in totaal uitstaande personeelsopties. Dit beleid zal in de toekomst worden voortgezet bij de uitgifte van eventuele nieuwe personeelsopties. Het betreft de inkoop van 163.900 gewone aandelen, hetgeen overeenkomt met 2,1% van het geplaatste aandelenkapitaal.

Om de effectiviteit van de aansturing van Gamma Holding te vergroten is een vereenvoudiging van de organisatiestructuur doorgevoerd. In plaats van 3 sectoren, 5 segmenten en 8 kernactiviteiten bestaat Gamma Holding thans uit 2 sectoren, te weten Gamma Technologies en Gamma Comfort & Style, en 7 business units, die rechtstreeks door de Raad van Bestuur zullen worden aangestuurd. Hierdoor is Gamma Holding beter in staat de aanwezige synergie tussen de business units te benutten.

Als industrieel toeleverancier hebben de business units in deze sector te maken gehad met over het algemeen moeilijke marktomstandigheden. Mede als gevolg van valuta-effecten daalde de omzet van de sector met 7% naar EURO 228 miljoen (2002: EURO 245 miljoen). Het bedrijfsresultaat daalde met 22% naar EURO 14,5 miljoen (2002: EURO 18,6 miljoen), met name door lagere omzetten, het negatief effect van de Amerikaanse Dollar en genomen herstructureringskosten bij Ames Europe.

Belting Technology had te kampen met overcapaciteit in de markten waarin zij actief is. Lagere omzetten in de initiële markt werden gecompenseerd met een groeiende omzet van de eigen service organisatie, hetgeen een positief effect had op de marges. Het negatieve effect van de lagere Amerikaanse Dollar werd gedeeltelijk gecompenseerd door het feit dat ook een groot deel van de kosten aan de Amerikaanse Dollar is gerelateerd. Het bedrijfsresultaat van Belting Technology was stabiel.

Ook Filtration Technology had te maken met moeilijke marktomstandigheden, waardoor het bedrijfsresultaat onder druk stond. In de eerste helft van 2003 werden de activiteiten uitgebreid met de acquisitie van de Amerikaanse onderneming Crosible. Dit versterkte de positie op de Amerikaanse markt. Vanaf 1 september is voor deze business unit, bestaande uit de ondernemingen Techfab/IFC, Madison Filter en Crosible, een nieuw management team benoemd, dat de synergiemogelijkheden binnen deze business unit moet gaan realiseren.

Coating & Composite Technology bestaat uit de ondernemingen Indutex en Ames Europe. Indutex maakte in het eerste halfjaar van 2003 een stabiele ontwikkeling door. De vraag naar Duraskin (gecoat textiel) compenseerde de lagere vraag naar Seemee (billboards). Coating & Composite Technology werd in mei 2003 uitgebreid met Green Belting Industries (PTFE gecoat glasvezelweefsel). Teneinde tot een structurele verbetering van het bedrijfsresultaat te komen wordt Ames Europe, producent van industriële breisels voor voornamelijk de coatingindustrie, gereorganiseerd. Het bedrijfsresultaat van Coating & Composite Technology als geheel was lager. Sailcloth Technology ontwikkelde zich positief, in het bijzonder in de Verenigde Staten. Het bedrijfsresultaat van deze business unit vertoonde een stabiele ontwikkeling.

De business units binnen deze sector hadden te maken met wisselende resultaten. Mede als gevolg van valuta-effecten daalde de omzet van de sector met 6% naar EURO 236 miljoen (2002: EURO 250 miljoen). Ondanks het negatieve effect van de Amerikaanse Dollar steeg het bedrijfsresultaat met 18% tot EURO 23,5 miljoen (2002: EURO 19,9 miljoen), door een verbetering van het resultaat bij zowel Exotic als Car Fabrics.

Sleep Care Fabrics is een belangrijke speler in het Amerikaanse topsegment van matrasstoffen. In het eerste halfjaar van 2003 wist de business unit de activiteiten uit te breiden naar het Amerikaanse middensegment. Ook de verkoop van hoger gesegmenteerde gebreide matrasstoffen ontwikkelde zich positief. In Europa had Sleep Care Fabrics te maken met voortdurende prijsdruk en teruglopende volumes. Mede daardoor was het bedrijfsresultaat van deze business unit lager. In het kader van de nagestreefde geografische groei is in China gestart met de bouw van een nieuwe fabriek voor matrasstoffen die naar verwachting eind 2003 operationeel zal zijn.

Car Fabrics wist ondanks voortdurende moeilijke marktomstandigheden het verlies om te zetten in een klein positief bedrijfsresultaat in het eerste halfjaar. Lagere omzetten bij vooral de Franse automobielindustrie en verdere prijsdruk konden worden gecompenseerd door positieve effecten van de in 2002 uitgevoerde herstructureringen. Om de winstgevendheid van Car Fabrics verder te verbeteren zullen aanvullende herstructureringen noodzakelijk zijn. Exotic Fabrics realiseerde een licht lagere omzet. Tegenover een omzetstijging van het topmerk Vlisco stond een omzetdaling van de producten geproduceerd in Ivoorkust (Uniwax). In Ghana kon Exotic Fabrics profiteren van de positieve effecten als gevolg van in het verleden doorgevoerde herstructureringen. Exotic Fabrics kon verder profiteren van lagere kosten voor grondstoffen door gunstig afgesloten inkoopcontracten. Het bedrijfsresultaat van Exotic Fabrics ontwikkelde zich positief.

De omzet van Gamma Holding daalde in het eerste halfjaar van 2003 met 6% van EURO 495 miljoen in 2002 tot EURO 464 miljoen. Daarin is een positief effect van 2% begrepen door acquisities. Valutaontwikkelingen hadden een negatief effect van 5%. De omzet daalde autonoom met 3%. Het bedrijfsresultaat daalde met 2% van EURO 38,5 miljoen in het eerste halfjaar van 2002 naar EURO 38,0 miljoen in 2003. Daarin is begrepen een negatief effect van 5% door herstructureringsmaatregelen en een positief effect van 2% door acquisities. Valutaontwikkelingen hadden een negatief effect van 11%. Het bedrijfsresultaat steeg autonoom met 12%.

Het saldo financiële baten en lasten nam af tot EURO 9,1 miljoen (2002: EURO 9,5 miljoen), voornamelijk als gevolg van een daling van het saldo van de rentedragende schulden naar EURO 259 miljoen (eind 2002: EURO 275 miljoen). De netto kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg EURO 35,2 miljoen (2002: EURO 66,7 miljoen). Bij een eind 2002 doorgevoerde herstructurering in de Verenigde Staten is, in lijn met het geïnvesteerde vermogen, het aandeel van de in Amerikaanse Dollar genoteerde rentedragende schulden verhoogd. Mede hierdoor had de daling van de koers van de Amerikaanse Dollar ten opzichte van de Euro een gunstig effect op rentedragende schulden en op de financiële lasten.

De belastingdruk daalde van 38,9% naar 37,2%, voornamelijk als gevolg van een lagere natural tax rate. De nettowinst steeg met 3% tot EURO 18,0 miljoen (2002: EURO 17,5 miljoen). De investeringen in de eerste helft van 2003 bedroegen EURO 11,1 miljoen (2002: EURO 8,8 miljoen). Investeringen vonden vooral plaats bij Belting Technology (efficiency) en Sleep Care Fabrics (nieuwbouw productielocatie in China) en Exotic Fabrics (optimalisatie productieproces). De investeringen bleven hiermee onder het afschrijvingsniveau van EURO 20,7 miljoen (2002: EURO 24,0 miljoen). Filtration Technology is uitgebreid met de acquisitie van Crosible. Coating & Composite Technology is uitgebreid met de acquisitie van Green Belting Industries, terwijl recentelijk door de competitieautoriteiten toestemming is verleend voor de acquisitie van de Burgmann Protection Group (kogelwerende materialen).

In de verslagperiode zijn geen activiteiten gedesinvesteerd. Wel zijn met name bij Technologies herstructureringen doorgevoerd die een negatief effect op het bedrijfsresultaat hadden van EURO 1,7 miljoen (1e halfjaar 2002 nihil). Op jaarbasis wordt voor 2003, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, een resultaat verwacht in dezelfde orde van grootte als in het jaar 2002.