Moderne governance: duurzaam en eenduidig

Governance staat hoog op de agenda van zowel bedrijfsleven als overheid. Hoewel de accenten net even anders liggen, is de kern dezelfde: herstel van vertrouwen door transparantie en onafhankelijkheid. Daar kan ik mij uitstekend in vinden. Problemen kunnen alleen worden aangepakt als ze concreet worden benoemd. En goed toezicht leidt uiteindelijk tot inzicht, en tot een betere rapportage en verantwoording.

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORTING – KING III
De ontwikkelingen op het gebied van rapporteren en verantwoorden gaan snel. Met ‘integrated sustainability reporting’ blijft dit niet beperkt tot de financiële prestaties, de internal financial controls en ICT, maar verbreedt het zich met sustainability. In het zogenoemde King III Report van de King Committee on Governance wordt fundamentele aandacht gevraagd voor de integratie van maatschappelijk verantwoord ondernemen en corporate governance.

In een wereld die door de recente crisis meer en meer doordrongen raakt van het besef dat voor het blind najagen van financieel gewin op korte termijn uiteindelijk een hoge prijs wordt betaald, verdient duurzaamheid een plaats op de agenda van de CEO en daarmee van de CFO. De accountant speelt hierbij een belangrijke rol als intermediair tussen beroep en samenleving.

TECHNIEK STAAT VOOR NIETS
Deze toegenomen aandacht voor duurzaamheid hoeft niet automatisch te leiden tot veel hogere controlekosten. Voor het bevorderen van transparantie en doelmatigheid van rapportages reikt de techniek namelijk de helpende hand in de vorm van het snel toenemend gebruik van XBRL, al dan niet verplicht.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) vormt een uniforme ‘taal’ om financiële gegevens vanuit verschillende bronnen en van verschillende leveranciers te kunnen vergelijken. Dit formaat maakt administraties doelmatiger, doordat het de betekenis van gegevens eenduidig vastlegt, en het vereenvoudigt de interactie zowel binnen bedrijven als met externe stakeholders, zoals aandeelhouders en toezichthouders.

EENDUIDIGHEID HELPT BIJ HERSTEL VAN VERTROUWEN
Een misverstand rond XBRL is dat het om nieuwe regels zou gaan. In werkelijkheid draait het vooral om de al eerder genoemde eenduidigheid. Dat voorkomt vragen vooraf en toelichtingen achteraf, kortom, het vergroot de transparantie. Het verhoogt de kwaliteit van de uitwisseling van gegevens en stimuleert daarmee het vertrouwen. En dat is hard nodig in deze crisistijd. De accountant heeft de mooie en verantwoordelijke taak om dat vertrouwensproces te begeleiden.

Op dit moment gaat het nog vooral om het uitwisselen van gegevens, maar ik voorzie dat ook het validatieproces erbij zal worden betrokken. Daar komt bij dat de toepassing van XBRL zal verbreden naar andere uitvragende partijen, zoals bedrijfschappen. Het gebruik van toonaangevende taxonomieën die breed worden gedragen, zal de transparantie op internationale schaal aanzienlijk doen toenemen.

Dankzij King III en XBRL krijgt governance in tweeërlei betekenis het gewenste duurzame karakter: maatschappelijk verantwoord en bestemd voor de lange termijn. En blijvend hoog genoteerd op de agenda’s van bedrijfsleven en overheid.

Gerelateerde artikelen