Mkb ziet brand, fraude, aansprakelijkheid en cybercrime als grootste risico’s

Naast brand, zien ondernemers in het midden- en kleinbedrijf de grootste bedrijfsrisico's in fraude, aansprakelijkheid en cybercrime.

Voor concrete risico’s zoals brand heeft het merendeel zich verzekerd. De minder concrete risico’s zoals fraude, reputatieschade en schade door cybercrime nemen de meeste ondernemers voor eigen rekening of ze treffen preventieve maatregelen. 
Een kwart van de ondernemers ziet risico’s als fraude, reputatieschade en cybercrime graag hoofdzakelijk verzekerd. De impact van brand op de bedrijfscontinuïteit wordt door ondernemers flink onderschat: slechts één op de tien mkb’ers schat in dat brand leidt tot een faillissement, maar de praktijk leert dat  binnen twee jaar na een brand de helft van de bedrijven failliet is. 
Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Rabobank onder 380 Nederlandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, met een omzet tussen de één en dertig miljoen euro.
Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:
– Ondernemers zien als grootste risico’s voor het bedrijfsleven in het algemeen en voor het eigen bedrijf: fraude, aansprakelijkheid, cybercrime en brand.  Opvallend is dat brand als grootste risico wordt gezien voor het eigen bedrijf, en minder als risico voor andere bedrijven.
– Voor de concrete risico’s, zoals brand, ziekteverzuim, inbraak en waterschade, is ‘verzekeren’ voor ondernemers de belangrijkste aanpak.
– Voor de minder concrete risico’s zoals fraude, schade door cybercrime en imagoschade kiezen de ondernemers voornamelijk voor een preventieve aanpak: maatregelen nemen om te voorkomen dat de risico’s zich voordoen. Een kwart van de ondernemers geeft aan deze minder concrete risico’s liever te verzekeren; nu dragen ondernemers deze risico’s veelal zelf.
– MKB’ers maken weinig gebruik van de expertise van een risicospecialist; slechts 30% doet dit wel.
– Bijna een kwart van de mkb’ers heeft geen alternatief scenario in geval van brand. 
 
– De grootste onwetendheid van ondernemers in het mkb zit in het omgaan met product recalls en cybercrime. 
Meer risicobewustzijn
Paul Dirken, directeur Bedrijven van de Rabobank: ‘De wereld verandert snel en het vraagt veel van ondernemers om daar adequaat op in te spelen. Daarom is risicomanagement belangrijker dan ooit. En nieuwe potentiële bedreigen dienen zich aan, door de digitalisering, maar ook door veranderende wetgeving. Hoe bewuster ondernemers op dit punt zijn, hoe meer ze hun verantwoordelijkheid kunnen pakken en keuzes kunnen maken. 
______________________________________________________________________________
Wilt u het gevoerde beleid inzake risicomanagement beter verantwoorden? Wilt u aan de toegenomen regelgeving blijven voldoen? Wilt u systematisch onaangename verrassingen voorkomen? Dan is de tweedaagse cursus Enterprise Risk Management voor u onmisbaar. Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________ 
Met alleen verzekeren zijn bedrijfsrisico’s lang niet altijd af te dekken. Het gaat om bewuste risicobeheersing. Wat gebeurt er als de data van je bedrijf op straat liggen? Is de continuïteit gewaarborgd bij arbeidsongeschiktheid? En wat te doen als je belangrijkste leverancier wegvalt? Daar kun je als ondernemer actie op ondernemen. Waar concrete risico’s zoals brand worden verzekerd, geven ondernemers aan dat ze risico’s zoals cybercrime, fraude en aansprakelijkheid zoveel mogelijk willen beteugelen door preventie.  En terecht, want voorkomen is beter dan genezen.’
Te rooskleurig
Het Nederlandse mkb is zich ervan bewust dat reputatieschade, fraude en cybercrime impact hebben op de continuïteit van hun bedrijf, maar de omvang van de gevolgen kunnen ze niet goed overzien. Ondernemers hebben een rooskleurig beeld van hun eigen risicosituatie en maken nauwelijks gebruik van risicospecialisten. Slechts 30% heeft de afgelopen vijf jaar wel eens advies gevraagd aan een risicospecialist. De helft van deze ervaringsdeskundigen vindt dit advies van toegevoegde waarde. 
‘De risicospecialist zal zijn of haar waarde meer in de praktijk moeten bewijzen met name met kennis van wet- en regelgeving, kennis van de sector en van het bedrijf in kwestie”, aldus Dirken. Als het gaat om bewustwording rond risicomanagement en ondernemen verwacht het Nederlandse mkb een grote rol van de overheid, van brancheorganisaties en van banken en verzekeraars.
De Rabobank en Interpolis hebben het afgelopen jaar ruim 1.700 adviesgesprekken gevoerd met ondernemers over bedrijfsrisico’s. Meest opvallende uit deze gesprekken is dat 500 van deze ondernemers geen plan van aanpak hebben om bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en te beheersen. Dirken: “Van de 294 gesignaleerde bedrijfsrisico’s is de helft te voorkomen door goed advies en slimme preventieve maatregelen.’
Brand fataal
De gevolgen van een brand worden flink onderschat. In de praktijk gaat de helft van de ondernemers failliet na een brand. Uit het onderzoek blijkt dat slechts één op de tien van de ondervraagde ondernemers verwacht dat een brand de onderneming uiteindelijk fataal wordt. Dirken: “Brand betekent in veel gevallen dat het bedrijf een tijd stil ligt. De ondernemer heeft alle tijd en aandacht nodig voor wederopbouw, maar de klanten en de concurrentie zitten niet stil. En er is ook nog zoiets als de emotionele impact die een brand en de nasleep hebben op een ondernemer.”
Het onderzoek is uitgevoerd door GfK, dat betrouwbare markt en consumenteninformatie biedt. Over de hele wereld combineren meer dan 13.000 marktonderzoek experts hun passie met de jarenlange onderzoekservaring van GfK. Hierdoor is GfK in staat om wereldwijde inzichten te koppelen aan lokale marktinformatie uit meer dan 100 landen.

Gerelateerde artikelen