Meer vrouwelijk talent aan de top

Tientallen overheidsinstellingen werken mee aan de doelstelling om meer vrouwelijk talent op te nemen aan de top van hun organisatie. Onlangs ondertekenden de vertegenwoordigers in aanwezigheid van prinses Maxima het Charter Talent naar de Top.

Minister Ter Horst ondertekende het Charter als werkgever van het Rijk. Namens de politie tekende projectleider Ineke Stam van het programma ‘Politietop divers, naar een duurzaam perspectief.’ Het Charter is een initiatief van VNO-NCW, de FNV, de SER en vertegenwoordigers van bedrijven, het ministerie van OCW en het ministerie van EZ.

Het richt zich specifiek op het beter gebruik van vrouwelijk talent, gezien de achterstand van Nederland op het gebied van de vertegenwoordiging van vrouwen in het hoger management, raden van bestuur en raden van commissarissen. Het Rijk voldoet met zijn diversiteitbeleid aan de eisen die het Charter stelt, namelijk het benoemen van streefcijfers en de bereidheid daarover te rapporteren.

Voor het Rijk is in het coalitieakkoord de doelstelling opgenomen dat in 2011 tenminste 25 procent vrouwen in de Algemene Bestuursdienst zijn benoemd. Eind 2007 bedroeg het aandeel van vrouwen 18,2 procent. In de topmanagementgroep van het Rijk (onder andere secretarissen-generaal en directeuren-generaal) was het aandeel vrouwen op dat moment 19,3 procent.

In de leiding van de politiekorpsen moet de komende drie jaar de helft van de vacatures worden vervuld door vrouwen en allochtonen. Er komt een talentenprogramma om doorstroming te bevorderen. Voor het diversiteitbeleid bij de politie is 2,6 miljoen euro per jaar beschikbaar in de vorm van prestatiebeloning.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Hopstaken & De Haan

Gerelateerde artikelen