Liquidatieverlies pas aftrekbaar na voltooiing vereffening

Bij de liquidatie van een deelneming is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing op het geleden liquidatieverlies.

Dit betekent dat een liquidatieverlies aftrekbaar is. Echter oordeelt de Rechtbank Arnhem dat de aftrek pas mogelijk is als de vereffening van de geliquideerde deelneming is voltooid.

De casus
Een BV verwerft in februari 2006 voor 2,5 miljoen euro een belang van 45 procent in een andere vennootschap. Op 11 augustus 2006 wordt deze vennootschap failliet verklaard. Het faillissement is nog niet afgewikkeld. In haar aangifte vennootschapsbelasting voor het jaar 2006 neemt de BV het bedrag van 2,5 miljoen euro op als liquidatieverlies. De inspecteur corrigeert deze post.

Tijdstip vereffening
Volgens de Wet op de vennootschapsbelasting wordt een liquidatieverlies pas in aanmerking genomen als de vereffening is voltooid, mits wordt voldaan aan een aantal wettelijke vereisten. Op grond van een besluit van 26 februari 2008 is het in sommige gevallen mogelijk om een liquidatieverlies eerder in aanmerking te nemen. Bijvoorbeeld in het geval van een langlopend faillissement of een langlopende liquidatie van lichamen waarin een deelneming wordt gehouden.

Het besluit van 26 februari 2008 keurt goed dat het liquidatieverlies ten laste van de winst van het achtste jaar na het jaar waarin de dochter in staat van faillissement is verklaard wordt gebracht. Voor een dochteronderneming die is geliquideerd, maar waarvan de vereffening niet kan worden voltooid geldt dezelfde termijn. Een belanghebbende moet dan wel ten genoegen van de belastingdienst verklaren dat, indien in enig jaar nog voordelen uit hoofde van de deelnemingen opkomen, deze voordelen bij het bepalen van de winst niet buiten aanmerking blijven.

Verlies nog niet aftrekbaar
Rechtbank Arnhem heeft in deze zaak beslist dat een liquidatieverlies pas in aanmerking kan worden genomen op het tijdstip waarop de vereffening is voltooid. Omdat de vereffening in het jaar 2006 nog niet is voltooid en de BV niet heeft voldaan aan de voorwaarden van het besluit van 26 februari 2008, heeft de BV dus ten onrechte een liquidatieverlies ten laste van haar resultaat gebracht.

Bron: Grant Thornton

______________________________________________________________________________

Corporate Recovery, dé cursus over reorganisaties, faillissementen en doorstarts
Bent u (straks) betrokken bij een faillissement, sanering of doorstart? Dan is deze cursus is voor u onmisbaar. Klik hier voor data en inschrijven. ______________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen