Juridische fusie & uitvoering

fallback
De wet kent een regeling voor de 'eenwording' van juridische entiteiten (BV's, NV's, verenigingen en stichtingen): het instrument van de juridische fusie.

De wet omschrijft deze fusie als de rechtshandeling van twee of meer vennootschappen waarbij één van deze het vermogen van de andere onder algemene titel verkrijgt, of waarbij een nieuwe vennootschap die bij deze rechtshandeling door hen samen wordt opgericht, hun vermogen onder algemene titel verkrijgt. Juridische fusie is een goed middel in het kader van herstructureringen. De formele vereisten zijn echter uitgebreid en dienen nauwgezet te worden nageleefd. We nemen de belangrijkste met u door. Voor details kunt u het best contact opnemen met uw notaris of uw juridisch adviseur.

Methoden
U kunt op twee manieren een juridische fusie bewerkstelligen:
· u kunt een nieuwe rechtspersoon oprichten waarin de fusiepartners zullen opgaan; deze fusiepartners verdwijnen vervolgens;
· u kunt een of meer fuserende rechtspersonen laten opgaan in de rechtspersoon van één van de fusiepartners. De andere – toetredende – fusiepartners houden dan eveneens op te bestaan.

Formele vereisten
De wettelijke vorm waarin de rechtshandeling van de fusie moet plaatsvinden is een notariële akte. Vóór die tijd moet aan de volgende wettelijke formaliteiten zijn voldaan:
· de besturen van de fuserende vennootschappen stellen een gedetailleerd fusievoorstel op en lichten daarin de juridische, economische en sociale gevolgen van de fusie toe;
· een door het bestuur van de te fuseren vennootschap(pen) aangewezen accountant onderzoekt het voorstel en brengt verslag uit, onder meer over de redelijkheid van de ruil(verhouding) en de wijze van waardering;
· het bestuur maakt een jaarrekening of tussentijdse vermogensopstelling op, indien tussen het laatste boekjaar van de vennootschap waarover een jaarrekening is vastgesteld en gepubliceerd en de deponering van het fusievoorstel meer dan 6 maanden verstreken zijn;
· elke te fuseren vennootschap deponeert haar jaarrekening bij het Handelsregister;
· eventuele opmerkingen van de Ondernemingsraad over het fusievoorstel liggen op het kantoor van de vennootschap ter inzage, evenals de toelichting van de besturen en jaarstukken/jaarrekeningen die niet gepubliceerd hoeven te worden;
· voor iedere wijziging in het fusievoorstel wordt deze gehele weg opnieuw gevolgd.

Een laatste eis is van andere aard. Als er sprake is van een verkrijgende vennootschap, moet het ministerie van Justitie een verklaring van geen bezwaar voor de oprichting van die vennootschap hebben verkregen vóór de notariële akte wordt gepasseerd. De notaris moet namelijk aan de voet van de notariële akte verklaren dat aan alle formele vereisten is voldaan.

In geval van een moeder-dochterfusie gelden nog enige bijzonderheden, waar wij in dit artikel niet verder op ingaan.

Verdere gang van zaken
Tot een maand na de dagbladaankondiging van het deponeren van de vereiste stukken kan iedere schuldeiser van de te fuseren vennootschap in verzet komen tegen de fusie, en zonodig zekerheidstelling verlangen voor zijn vordering.

De fusie treedt de dag na het passeren van de notariële akte in werking. De verkrijgende vennootschap moet de akte binnen 8 dagen deponeren op het kantoor van het Handelsregister (of de Handelsregisters) waaronder zijzelf en de gefuseerde vennootschap(pen) vallen. Vervolgens moet zij binnen een maand na de fusie opgave doen van de fusie aan eventuele andere openbare registers waarin de overgang van rechten of de fusie kan worden ingeschreven.

Gerelateerde artikelen