Invoering Basel III voor Nederlandse banken sneller dan verwacht

Nederlandse banken moeten eerder dan gepland met de nieuwe eisen van Basel III aan de slag. Dit meldt KPMG.

Hoewel de nieuwe kapitaal- en liquiditeitseisen van Basel III nog moeten worden geïmplementeerd in de Europese en nationale wetgeving en zij gefaseerd zullen worden ingevoerd tussen 2013 en 2018, is De Nederlandsche Bank al begonnen met de migratie van de Nederlandse banken naar Basel III.

Bovendien zal zij al dit jaar met de monitoring starten. Dit betekent dat de banken eerder dan gepland met de nieuwe eisen aan de slag moeten en eind juni 2011 al een gedetailleerd Basel III migratie plan moeten opleveren. Hierin moeten zij in detail aangeven hoe zij aan de nieuwe Basel III zullen gaan voldoen en hoe zij mogelijke kapitaals- en liquiditeitstekorten gaan oplossen.

Kapitaals- en liquiditeitsbuffers Basel III
“Het Basel III migratie plan van DNB haalt de invoering van Basel III in Nederland een flink stuk naar voren”, constateert Peti de Wit, partner bij KPMG Financial Services. De Wit: “In het huidige solvabiliteitstoezicht kon DNB de banken al aansporen om na te denken over gevolgen van Basel III en de consequenties voor kapitaal en liquiditeit. Maar de verplichting om dit op te nemen in een Basel III migratieplan maakt dit veel concreter en dwingender. Banken zullen vrij gedetailleerd moeten aangeven hoe zij hun huidige kapitaalsratio’s zullen gaan verbeteren naar de veel hogere Basel III ratio’s.”  

De Wit vervolgt: “De hogere kapitaals- en liquiditeitsbuffers die Basel III vereist zullen een structurele impact hebben op de winstgevendheid van de banken. Bepaalde bankproducten worden minder aantrekkelijk en de huidige financieringsstructuur zal voor een aantal banken ontoereikend blijken te zijn. Als gevolg hiervan zullen banken moeten vaststellen in hoeverre hun huidige strategie houdbaar is onder Basel III, welke producten banken in de toekomst gaan afzetten en in welke mate en welke activiteiten moeten worden gereduceerd of worden afgestoten. Daarnaast  zullen zij moeten bepalen welke risico/rendement verhouding moet worden nagestreefd, welke beloften nog redelijkerwijs aan aandeelhouders kunnen worden gedaan wat de invloed van Basel III zal zijn op de prijsstelling richting consumenten en bedrijven.”

Impact Basel III
De afgelopen periode heeft een aantal banken volgens De Wit al impactanalyses gemaakt voor Basel III. De Wit: “Grootbanken als Rabobank, ING en ABN Amro nemen in toenemende mate ook Basel III cijfers op in hun informatievoorziening in de richting van investeerders en rating agencies. Maar ook de kleinere banken maken stappen. Het is duidelijk dat alle partijen willen weten hoe ze ervoor staan en een positief signaal aan de buitenwereld willen afgeven. Maar een grondige impactanalyse maken is nog niet zo eenvoudig, laat staan het opstellen van een detailplanning die rekening houdt met onzekerheden in de toekomst.”  

“De komende jaren zal een aantal banken de markt op moeten voor extra kapitaal en het aanboren van andere financieringsbronnen. Krapte ligt dan ook op de loer. Want de banken zullen moeten aantonen dat de geplande acties ook resultaat opleveren onder minder gunstige omstandigheden. Dit vergt zowel kwalitatief als kwantitatief een grondige scenarioanalyse. Door de korte tijdslijnen die DNB nu aan de banken oplegt, is haast geboden om de strategische discussies tussen directie en commissarissen te voeren. Het zou een misrekening zijn om het Basel 3 migratieplan als uitsluitend een technisch op te leveren document te beschouwen.”

Gerelateerde artikelen