Interne verrekenprijzen (transfer pricing)

fallback
Het komt geregeld voor dat een onderneming een transactie aangaat met een verbonden onderneming. Een moedermaatschappij verkoopt bijvoorbeeld een machine aan haar dochtermaatschappij. Ter voorkoming van onbedoelde winstverschuivingen moet bij dit soort transacties worden gehandeld alsof er sprake is van onafhankelijke partijen. De verbonden onderneming moet dus dezelfde prijs betalen als een onafhankelijke derde. Vanaf 2002 worden nadere eisen gesteld aan de wijze waarop zogenaamde verbonden lichamen onderlinge transacties in hun boekhouding moeten vastleggen. Onder een verbonden lichaam wordt in dit kader verstaan een lichaam dat onmiddellijk of middellijk deelneemt in de leiding, het toezicht, dan wel het kapitaal van een ander lichaam.

Documentatieverplichting Op grond van de nieuwe regelgeving moeten alle belastingplichtigen (dus ook vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen in Nederland) transacties met verbonden ondernemingen vanaf 2002 zodanig documenteren dat de zakelijkheid ervan kan worden aangetoond. Dit geldt voor alle onderlinge transacties met betrekking tot goederen, diensten, royalty's, enzovoort. Er wordt echter nergens een concrete invulling gegeven aan de documentatieverplichting. De staatssecretaris heeft enkele methoden aangegeven waarmee de interne verrekenprijs kan worden vastgesteld. De methoden zijn afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent en het eventueel van toepassing zijnde belastingverdrag. U moet de documentatie aanleggen op het moment dat de transactie wordt aangegaan. Bij twijfel is het mogelijk om afspraken te maken met de belastingdienst over de te hanteren methode in de vorm van een advance pricing agreement (APA).

Bewijslast
De documentatieverplichting is een onderdeel van de boekhouding. U moet aannemelijk maken dat de gehanteerde verrekenprijzen zakelijk van aard zijn. Als de documentatie op het moment van de transactie niet aanwezig is, betekent dit nog niet dat u onzakelijk heeft gehandeld. U krijgt vier weken om de documentatie te verstrekken en mag zelf kiezen op welke wijze u dat doet. Als u dit nalaat loopt u het risico dat de belastingdienst de winst corrigeert. Daarbij kunnen boetes worden opgelegd tot maximaal 100%. U moet dan bewijzen dat de door de belastingdienst gehanteerde verrekenprijzen niet zakelijk zijn. Als er wel documentatie is, ligt de bewijslast bij de belastingdienst. Alvorens een correctie te kunnen toepassen moet deze eerst bewijzen dat de gehanteerde methode niet kan worden toegepast. Als u uw standpunt goed kunt onderbouwen is de kans op een correctie en/of boete aanmerkelijk kleiner. Zorg er dus voor dat er al bij voorbaat voldoende onderbouwing ligt, dan wel dat via een APA duidelijkheid is verkregen.

Gerelateerde artikelen