In-control statement positief bekeken

Er bestaat sinds het verschijnen van de Nederlandse Corporate Governance Code veel discussie over de in control-statement: vooral wat betreft de negatieve gevolgen ervan. Sta echter eens stil bij de pluspunten van dit statement en gebruik die ten voordele van de onderneming.

Volgens best practice-bepaling II.1.4 van de Nederlandse Corporate Governance Code moet het bestuur in het jaarverslag verklaren dat de interne risicobeheersingsen controlesystemen adequaat en effectief zijn en daarvan een duidelijke onderbouwing geven.

Het bestuur dient daarbij tevens te rapporteren over de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen in het boekjaar. Het bestuur geeft aan welke verbeteringen gepland zijn en dat een en ander met de auditcommissie en de raad van commissarissen is besproken.

Tijdens het inrichten van de processen om tot een in control-statement te komen worden vaak kritische geluiden vanuit de ondernemingen gehoord. Men kan hier echter ook op een positieve manier mee omgaan. Ter vergelijking: in een artikel uit de Harvard Business Review van april 2006 (The Unexpected Benefits of Sarbanes-Oxley) worden enkele ondernemingen geprezen die zijn gestopt met het evalueren van de negatieve impact van Sectie 404 van de Sarbanes-Oxley Act.

De invalshoek van die ondernemingen is niet enkel het voldoen aan de regelgeving en het beschermen tegen juridische procedures maar tevens het verbeteren van management informatiestromen, waardoor betere beslissingen kunnen worden genomen. Die ondernemingen hebben hun bedrijfsprocessen beter in de greep gekregen.

VOORDELEN BENOEMBAAR
Risicobeheersing wordt nu op een geïntegreerde manier aangepakt in plaats vanuit een decentrale plaats. Het management denkt nu steeds meer gestructureerd na over hoe de onderneming onderneemt, welke risico’s daarbij aan de orde zijn en hoe deze worden beheerst.

Hierdoor kan worden voorkomen dat de belegger met ongewenste negatieve verrassingen wordt geconfronteerd. Dat is goed voor het imago van de onderneming. Door het gestructureerde nadenken over risico’s worden nieuwe interne procedures en richtlijnen in het leven geroepen. Door deze processen meer te standaardiseren kan een efficiëntieslag worden gemaakt.

Eenmalig zullen implementatiekosten moeten worden gemaakt, hierna kan beheersing centraal efficiënter worden aangepakt waardoor op de lange termijn kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. Risicobeheersing staat nu formeel op de agenda van de RvC. Hierdoor is de RvC meer betrokken. De commissarissen dragen verantwoordelijkheid voor het toezien op het bestuur en zullen zich adequaat van deze taak moeten kwijten. Zij zullen het bestuur uitdagen en kritische vragen stellen.Uiteraard zullen zij daarbij ook de balans moeten bewaken tussen het voldoen aan regels en het realiseren van ondernemingsdoelstellingen.

DE KOSTEN
Een recent onderzoek naar de kosten en baten van de Nederlandse Corporate Governance Code toont dat de meeste beursfondsen de baten hoger inschatten dan de kosten. Wel is het zo dat de grotere beursfondsen meer baat hebben bij de code dan de kleinere beursfondsen. Voor een typische smallcap worden de eenmalige kosten geschat op 350.000 euro en de jaarlijks terugkerende kosten op 180.000 euro.

Voor een typische midkap ligt dit rond een miljoen euro eenmalig en de jaarlijks terugkerende kosten op 450.000 euro. Grote beursfondsen liggen hier weer op een factor 5 – 10 boven.

CONCLUDERENDE OPMERKINGEN
De vergroting van de transparantie, de versterking van het imago en de betere en meer formele beheersing van processen en risico?s zijn de belangrijkste baten van de code. Wel zal voor iedere beheersingsmaatregel moeten worden nagegaan of er een goede balans bestaat tussen het naleven van de regels aan de ene kant en het ondernemerschap aan de andere kant.

 

Bron: Interim Times, het relatiemagazine van Steens & Partners Interim Finance Consultants

Gerelateerde artikelen