Hoeveel correctie op NOW?

Ontslaan bij geringe omzetdaling resulteert in onevenredig zware NOW-korting: bekijk de voorbeelden.

Als u in de periode van de loonkostensubsidie NOW 2.0 werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat, moet u nog wel rekening houden met een correctie van de te ontvangen NOW 2.0-subsidie. De SRA legt uit.

Consequentie bedrijfseconomisch ontslag

Op het moment dat een werkgever in de periode van juni tot en met september een bedrijfseconomisch ontslag bij UWV aanvraagt, krijgt hij geen subsidie voor de loonkosten van de betreffende werknemers. Dat geldt ook als het dienstverband, ervan uitgaande dat het UWV de ontslagvergunning verleent, nog moet worden opgezegd waarbij de correcte opzegtermijn moet worden gehanteerd. Dit betekent dat het dienstverband pas later kan eindigen. Mogelijk zelfs pas na afloop van de periode waarover subsidie wordt toegekend.

Onevenredig

Werkgevers met een betrekkelijk geringe omzetdaling worden bij een bedrijfseconomisch ontslag geconfronteerd met een onevenredig zware korting op de te ontvangen NOW-subsidie. De NOW-subsidie is immers gekoppeld aan de omzetdaling. Bedraagt deze 100 procent, dan is de NOW-subsidie 90 procent. Bedraagt deze 40 procent, dan is de subsidie 36 procent, enzovoort. Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt de NOW-subsidie echter gekort zonder dat rekening wordt gehouden met het omzetverlies. Hoe lager het omzetverlies, hoe forser de uiteindelijke korting zal zijn.

Minder omzetverlies: rekenvoorbeeld correctie

Bedrijf met 8 medewerkers, 40 procent omzetverlies. Loonsom van 20.000 euro per maand.
Subsidie NOW 2.0: 40% (omzetverlies) x 20.000 x 4 (NOW loopt t/m september) x 1,4 (werkgeverslasten)  x 90% (hoogte definitieve subsidie) = 40.320 euro.

Stel het bedrijf ontslaat 3 van deze medewerkers. Uitgaande van een loonsom van 3 x 2.500 euro betekent dit de volgende correctie: 7.500 x 4 x 1,4 x 90% = 37.800 euro.
Het bedrijf zou dus eerst over vier maanden 40.320 euro aan NOW-subsidie ontvangen, maar door het ontslag van de drie werknemers wordt de subsidie later met 37.800 euro gecorrigeerd. Dit betekent dat het bedrijf dit bedrag zal moeten terugbetalen en uiteindelijk maar 2.520 euro aan subsidie ontvangt. Zoals uit het voorgaande blijkt, is de uiteindelijk te ontvangen subsidie laag omdat er geen rekening wordt gehouden met de omzetderving.

Meer omzetverlies: rekenvoorbeeld correctie

Bedrijf met 8 medewerkers, 80 procent omzetverlies. Loonsom van 20.000 euro per maand.
Subsidie NOW 2.0: 80% (omzetverlies) x 20.000 x 4 x 1,4 x 90% = 80.640 euro

Stel het bedrijf ontslaat 3 van deze medewerkers. Uitgaande van een loonsom van 3 x 2.500 euro betekent dit de volgende correctie: 7.500 x 4 x 1,4 x 90% = 37.800 euro.
De uiteindelijke subsidie die overblijft na de correctie is nu vele malen hoger namelijk: 80.640 – 37.800 = 42.840 euro

Route ontslag

Voor een bedrijfseconomisch ontslag geldt dat de werkgever nog steeds toestemming moet hebben van het UWV. Het UWV zal kritisch kijken of er wel voldoende aanleiding is om over te gaan tot ontslag en of de juiste werknemers op basis van het afspiegelingsbeginsel zijn voorgedragen voor ontslag. Verder geldt dat de werkgever verplicht is om aan de betreffende werknemers een transitievergoeding uit te betalen.

Let op! Bedrijven die de NOW 2.0 hebben aangevraagd en die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond(en) of een andere personeelsvertegenwoordiging. Komen ze er onderling niet uit, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid.  

Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting op de NOW 2.0 van 5 procent op het totale subsidiebedrag.

(bron: SRA)

Gerelateerde artikelen