Gevaarlijke bedrijven hebben grip op gezondheidsrisico’s

Inspectie heeft vierhonderd bedrijven binnenstebuiten gekeerd.

Bedrijven waar veel chemische stoffen aanwezig zijn, hebben de gezondheidsrisico’s voor hun medewerkers goed in kaart. Vrijwel alle vierhonderd BRZO-bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen) beschikken over een adequate RI&E (risico-inventarisatie & evaluatie).

Dit meldt de Inspectie SZW, die de risicovolle bedrijven heeft onderzocht. In zes procent van de onderzochte bedrijven was de RI&E niet adequaat. De Tweede Kamer had gevraagd om het onderzoek naar deze categorie bedrijven.

Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid binnen hun bedrijf. Zij moeten voldoende maatregelen nemen waardoor zij zware ongevallen voorkomen en gevolgen van een eventueel ongeval of blootstelling aan gevaarlijke stoffen beperken.

In Nederland zijn er ongeveer vierhonderd bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 vallen, variërend van complexe chemische industrie tot opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. Volgens de Inspectie zijn de risico’s bij BRZO bedrijven te groot om toezicht achterwege te laten.

De fysieke inspecties, onder meer meerdaagse inspecties en onaangekondigde inspecties zijn uitgevoerd conform de RIVM-richtlijnen. In 2020 heeft de Inspectie gecontroleerd op het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones, het veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden (waaronder onderhoud) en of het door het bedrijf gehanteerde Veiligheidsbeheerssysteem nog up to date is.

Daarnaast heeft de Inspectie SZW het toezicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen geïntensiveerd. Juist om te zorgen dat bedrijven naast de procesveiligheidsrisico’s ook de (chronische) blootstelling beter beheersen.

 

Gerelateerde artikelen