Fusiegolf gemeenten blijft

Succesvol managen van cultuuraspecten bij bedrijfsovername
Het aantal gemeenten in Nederland is afgenomen van 994 in 1960 tot 441 op dit moment. En het einde van de fusiegolf is niet in zicht. In 2010 zullen opnieuw zo'n 30 gemeenten betrokken zijn bij een gemeentelijke herindeling. Herindeling is nodig, vindt het kabinet, omdat gemeenten steeds meer taken krijgen.

Een te kleine gemeente zou die niet goed kunnen uitoefenen. Sinds 2002 propageert het kabinet om herindelingen van onderop te laten plaatsvinden, in plaats van ze te laten opleggen door de provincies. Gemeenten moeten instemmen met herindelingen, maar provincies oefenen nog steeds veel druk uit als ze gemeenten te klein vinden.

Bij voorbeeld door het aanbieden van een bestuurskrachtmeting. Als daaruit blijkt dat de gemeente te klein is om al haar taken goed uit te voeren, ligt een herindeling voor de hand. Voor gemeentelijke herindeling zijn zes criteria doorslaggevend, zo blijkt uit het concept Vernieuwd Beleidskader gemeentelijke herindeling van Binnenlandse Zaken:

1. Draagvlak: er moet voldoende bestuurlijk, maatschappelijk en regionaal draagvlak zijn;
2. Bestuurskracht: de nieuwe gemeente moet beschikken over een robuuste ambtelijke organisatie die in personele zin minder kwetsbaar is en een versterkte positie heeft op de arbeidsmarkt;
3. Duurzaamheid: na de herindeling moet de nieuwe gemeente niet direct weer in een herindelingstraject komen;
4. Interne samenhang: die moet logisch zijn en daarom mag een gemeente geen administratieve eenheid zijn waarmee inwoners en maatschappelijke organisaties zich niet of nauwelijks verbonden voelen;
5. Regionale samenhang en evenwicht: de regionale bestuurlijke verhouding moet door herindeling sterker worden;
6. Planologische ruimtebehoefte: als ruimtelijke knelpunten niet door intergemeentelijke samenwerking kunnen worden opgelost, is gemeentelijke herindeling mogelijk als een meer duurzame, bestuurlijke oplossing.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Hopstaken & De Haan

Gerelateerde artikelen