Fiscale maatregelen tegen gevolgen kredietcrisis

Minister-president Balkenende heeft op 21 november 2008 een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. In deze brief gaat hij in op de gevolgen van de kredietcrisis op de reële economie en geeft hij een opsomming van maatregelen die het kabinet wil nemen om de crisis aan te pakken. Daaronder valt ook een aantal fiscale maatregelen. Hierover bericht Ernst & Young.

In de Najaarsnota van 28 november 2008 komen deze maatregelen ook terug.

De eerste fiscale maatregel is de invoering van vervroegde afschrijvingen.
De bedoeling is dat ondernemers in de jaren 2009 en 2010 vervroegd kunnen afschrijven op bedrijfsmiddelen. Voorwaarde is wel dat de investering tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 plaatsvindt.

In 2009 en 2010 kan dan jaarlijks maximaal 50 procent worden afgeschreven. Deze vervroegde afschrijving is van toepassing op alle bedrijfsmiddelen, met uitzondering van:
– woningen
– bedrijfsgebouwen
– grond-, weg- en waterbouwkundige werken
– personenauto’s (mogelijk wel op zeer zuinige personenauto’s)
– immateriële vaste activa, waaronder software
– in cultuur gebrachte activa zoals bomen en vee

Bepaalde bedrijfsmiddelen zijn dus uitgesloten van vervroegde afschrijving. Er blijft echter een groot aantal bedrijfsmiddelen over waarop de vervroegde afschrijving in 2009 en 2010 wel kan worden toegepast, zoals:
– bestelauto’s
– vrachtauto’s
– computers
– machines
– installaties

De vervroegde afschrijving leidt tot een incidentele vermindering van de belasting in 2009 en 2010. Het kabinet wil hiermee het bedrijfsleven stimuleren om in 2009 te investeren.

Een andere fiscale maatregel is de verlaging van de tweede schijf van de vennootschapsbelasting van 23 naar 20 procent in 2009 en 2010. Hierdoor wordt het belastbare bedrag tot 200.000 euro belast tegen 20 procent.

Naast bovengenoemde maatregelen, zal de staatssecretaris van Financiën de wenselijkheid bezien om op enig moment de ingelegde gelden van spaarloonregelingen te deblokkeren. Deze bedragen komen dan in één keer vrij. De beoordeling zal plaatsvinden in het licht van de ontwikkeling van de bestedingen van consumenten. Door de vrijval van de betreffende gelden ontstaat er meer bestedingsruimte.

Het betreft hier maatregelen die nog niet concreet in een wetsvoorstel zijn vastgelegd. Er is dan ook (vooral ten aanzien van de vervroegde afschrijving) nog geen duidelijkheid over de precieze invulling van de genoemde maatregelen.

Gerelateerde artikelen