Europese incasso mogelijk

Vanaf 12 december is de Verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure van toepassing. De verordening komt tegemoet aan de wens om op een snelle en eenvoudige manier niet betwiste grensoverschrijdende vorderingen te incasseren.

Vorderingen innen ten opzichte van een debiteur woonachtig of gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie is een tijdrovende en kostbare grensoverschrijdende incassoprocedure. De verordening introduceert de zogenaamde Europese betalingsbevelprocedure.

Als een schuldeiser een vordering in een andere lidstaat van de Europese Unie wil innen, verzoekt hij met behulp van een standaardformulier bij een rechter in die lidstaat om een Europees betalingsbevel. Inschakeling van een advocaat in die lidstaat is niet noodzakelijk.

Vervolgens vaardigt de bevoegde rechter een betalingsbevel uit. De debiteur kan een uitvoerbaarverklaring van het bevel alleen voorkomen door binnen dertig dagen een verweerschrift in te dienen. Is het Europese betalingsbevel eenmaal uitvoerbaar dan kan de schuldeiser het bevel rechtstreeks in alle lidstaten ten uitvoer leggen, zonder dat een verlof tot tenuitvoerlegging nodig is.

De verordening biedt de debiteur wel bescherming. Zo kan hij om heroverweging van het betalingsbevel vragen als hij de vordering niet heeft kunnen betwisten, bijvoorbeeld door een onjuiste betekening of door overmacht.

De hiervoor geschetste regeling is een aanvulling op het nationale recht. Dat houdt in dat een schuldeiser die in Nederland een grensoverschrijdende vordering wil innen, kan kiezen tussen de Europese betalingsbevelprocedure en de Nederlandse dagvaardings- of verzoekschriftprocedure.

Het Europese betalingsbevel geldt in burgerlijke en handelszaken met uitzondering van onder andere belastingzaken en administratieve zaken, familiezaken, faillissement en sociale zekerheid. Bovendien is het betalingsbevel met name van toepassing op vorderingen uit overeenkomst, ongeacht de hoogte van de vordering. Volledigheidshalve de opmerking dat de verordening niet geldt in Denemarken.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism Banning Advocaten

Gerelateerde artikelen