Accountant-autoriteit EU steunt nieuwe classificatie bedrijfsactiviteiten

Wordt mijn bedrijf in een andere industrie ingedeeld?

Onlangs heft de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) een advies gegeven ten aanzien van een nieuwe indeling van bedrijfsactiviteiten. Doelstelling van deze nieuwe classificatie (SEC 1) is sectorindelingen geschikter te maken voor verduurzaming.

  • De Europese accountant autoriteit EFRAG heeft positief advies uitgebracht over de nieuwe SEC 1 Sectorclassificatie, gericht op het optimaliseren van sectorindelingen voor duurzaamheid
  • SEC 1legt de basis voor duurzaamheidsrapportagestandaarden, waarbij bedrijfsactiviteiten cruciaal zijn voor sectorclassificatie
  • Financiële sectorexperts benadrukken de behoefte aan een holistische kijk op inkomsten in relatie tot EU Taxonomy-activiteiten

Het advies van de EFRAG is relevant voor accountants en bedrijven die actief zijn binnen de Europese Unie en Europese Economische Ruimte (waartoe Noorwegen, Zwitserland en IJsland behoren) en is gebaseerd op discussies tijdens eerdere bijeenkomsten en consultaties van de EFRAG, die specifiek worden beschreven in Paper 05-07.

Ondernemingen kunnen meer dan één sectornorm toepassen op basis van hun uiteenlopende activiteiten

SEC 1 vernieuwt

De SEC 1 Sectorclassificatie legt de basis voor de classificatie van economische activiteiten in verschillende sectoren, met als doel de standaarden voor duurzaamheidsrapportage te stroomlijnen. Deze classificatie is sterk gebaseerd op het bestaande NACE-codesysteem (Statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap) en de EU-taxonomie. Deze NACE-code wordt in het bredere raamwerk van belastingdiensten, statistische bureau’s en overige belanghebbenden gebruikt.

Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

Belangrijk voor duurzaamheidsverslaglegging

Volgens het voorstel van de EFRAG blijven bedrijfsactiviteiten bepalend in welke sector een onderneming actief waarbij aan sectoren als geheel een gemeenschappelijke duurzaamheidsimpact, -risico’s en -kansen wordt toegeschreven. Nieuwe verslagleggingsregels bepalen of een bedrijf in een bepaalde sector duurzaamheidskwesties, -risico’s en analyses moet rapporteren en op welke wijze.

’10 procents’ regel

Ondernemingen passen in een sector in het geval de activiteiten meer dan 10% van hun inkomsten genereren. Activiteiten die geen inkomsten genereren of worden geconsolideerd, worden ter beoordeling voor classificatie in aanmerking genomen als ze meer dan 10% van de totale inkomsten genereren of als ze verband houden met materiële effecten.

De bestaande NACE-code-indeling, als onderdeel van een breder Europees raamwerk, vormt de basis voor ESRS-sectornormen. Vanaf 2025 wordt een update van NACE (NACE 2-1) van kracht. Daarin worden nieuwe classificatieconcepten geïntroduceerd die van belang zijn voor de ESRS-sectorclassificatie.

Meerdere categorieën

Belangrijk is op te merken dat bedrijven activiteiten kunnen hebben die in meerdere sectoren geclassificeerd kunnen worden vanwege gedeelde duurzaamheidseffecten. Ondernemingen kunnen meer dan één sectornorm toepassen op basis van hun uiteenlopende activiteiten. Zo worden bedrijven in de tabakssector in het nieuwe systeem verdeeld in tabaksproducenten, tabaksverwerkers en tabaksproduktenmakers.

Gezien de uiteenlopende activiteiten, brengt de afstemming van de EU-Taxonomie op het ESRS vraagstukken met zich mee. Specialisten uit de financiële sector benadrukken dan ook de noodzaak van een holistische kijk op inkomsten met betrekking tot EU Taxonomy-activiteiten.

Gevolgen SEC 1 voor verplichte CSRD

De Europese accountantsautoriteit beveelt in haar goedkeuringsadvies aan, om de sectorindeling ‘SEC 1’ goed te keuren, waarbij de nadruk wordt gelegd op de afstemming met bestaande raamwerken die de classificatie gebruiken. Tevens moet duidelijkheid worden gegeven aan bedrijven die in het veranderende landschap van duurzaamheidsverslaggevingsstandaarden actief zijn. Wel ziet de EFRAG de ontwikkeling als een belangrijke stap in de richting van harmonisatie van rapportagepraktijken ten behoeve van het Europese bedrijfsleven welke nodig zijn voor een het bereiken van de doelstellingen van CSRD.

Gerelateerde artikelen