Europees Parlement wil transparante vennootschapsbelasting multinationals

Het Europees Parlement dringt aan op eerlijkere vennootschapsbelastingen in de EU. Het roept lidstaten onder meer op in te stemmen met rapportages door multinationals over behaalde winst en betaalde belasting per land, een geconsolideerde, gemeenschappelijke heffingsgrondslag, eenduidige definities voor begrippen als 'winst' en meer transparantie en verantwoording over de - nu geheime - belastingafspraken.

De resolutie van de hand van co-rapporteurs Elisa Ferreira en Michael Theurer is het resultaat van negen maanden onderzoek door een Speciale Parlementaire Commissie en is aangenomen met 508 stemmen voor, 108 tegen en 85 onthoudingen.

EP-leden zijn van mening dat multinationale ondernemingen belasting moeten betalen in de landen waar ze winst maken. Het huidige systeem voor vennootschapsbelasting – zonder enig gemeenschappelijk kader – leidt tot agressieve belastingplanning en ontwijking en wordt als schadelijk gezien. Niet alleen vanwege het weglekken van nationale belastinginkomsten, maar ook omdat het oneerlijk is dat kleine- en middelgrote ondernemingen en burgers het volle pond moeten betalen en multinationals weg komen met een schijntje.

Land per land rapporteren en invoering CCCTB

Het EP beveelt onder meer aan dat internationale ondernemingen per land moeten rapporteren over behaalde winst, betaalde belastingen en ontvangen subsidies. Bovendien moeten er gemeenschappelijke definities komen van begrippen als ‘winst’ en andere termen die de hoogte van de belastingaanslag bepalen. Ook moet duidelijk worden wat is toegestaan als het gaat om geldstromen binnen dezelfde onderneming en hoe bepaalde transacties worden gewaardeerd. De beste manier om dit te bereiken en een eind te maken aan voorkeursbehandelingen en discrepanties tussen nationale stelsels die debet zijn aan de huidige erosie van de belastinggrondslagen, is een geconsolideerde, gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor vennootschapsbelasting (CCCTB). Die moet er snel komen, zo concludeert het EP.

Transparantie

EP-leden willen ook dat lidstaten systematisch informatie gaan uitwisselen over gemaakte belastingafspraken met bedrijven die van invloed kunnen zijn op de belastingheffing in een ander land. Ze staan erop dat de Europese Commissie die informatie ook moet ontvangen zodat zij haar taak als mededingingswaakhond goed kan uitvoeren. Denk aan de onderzoeken naar Starbucks en Fiat.

Betere bescherming klokkenluiders

Klokkenluiders moeten beter worden beschermd als ze zaken openbaar maken die het publieke belang dienen. Ze onderstrepen dat de ‘luxleaks’ onthullingen – die de aanzet waren voor de instelling van deze Speciale Parlementaire Commissie – te danken waren aan onderzoeksjournalisten die zich baseerden op verklaringen van voormalig PwC-employee Antoine Deltour, die hiervoor is aan geklaagd in Luxemburg.

Gerelateerde artikelen