Eindejaars Belastingtips

fallback
Vanaf 1 januari 2006 veranderen de belastingregels zowel voor particulieren als bedrijven. Op de valreep van het jaar een greep uit de veranderingen op het gebied van belastingwetgeving die op stapel staan.

* Verbreken fiscale eenheid per 31 december 2005
Als u vanaf 1 januari 2006 geen onderdeel meer wilt uitmaken van een fiscale eenheid, moet het verzoek tot ontvoeging uiterlijk 31 december 2005 zijn ingediend.

* Lenen uit de BV
Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) kunnen hun beleggingen financieren met een lening uit de BV. De lening wordt dan op zakelijke voorwaarden verstrekt. Rendementen worden privé belast in box 3 en de betaalde rente mag geen aftrekpost zijn voor de inkomstenbelasting.

* Verlaging tarief vennootschapsbelasting
Het tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt nu nog 31,5% met een opstapje van 27% voor de winsten tot en met EUR 22.689. Op 1 januari 2006 zal dit tarief naar beneden worden bijgesteld naar 29,6% en op 1 januari 2007 zal het verder worden verlaagd naar 29,1%. Ook het zgn. opstapje zal worden verlaagd naar 25,5% in 2006 en 24,5% in 2007.

* Afschaffen van tijdelijke afwaardering deelnemingen
Onder bepaalde voorwaarden kan er een tijdelijke afwaardering plaatsvinden ten laste van de fiscale winst. Als de waarde van een deelneming korter dan vijf jaar is geleden verworven en de waarde in het economisch verkeer ten minste 25% is gedaald ten opzichte van het opgeofferde bedrag. In beginsel wordt deze afwaardering op een later tijdstip teruggenomen.

Voor 2006 wordt voorgesteld om deze afwaarderingsverliesregeling per 1 januari te laten vervallen. De huidige regeling blijft echter van kracht voor afwaarderingsverliezen die vóór 1 januari 2006 in aftrek zijn gebracht. De liqudatieverliesregeling wordt overigens vooralsnog onder de huidige voorstellen intact gelaten.

* Investeren in het Witte Doek
In ieder geval tot 1 juli 2007, mogelijk langer als de Europese Commissie de mogelijkheden op dit gebied verlengd, kan er nog gebruik worden gemaakt van de filminvesteringsaftrek en de willekeurige afschrijving voor investeringen in films te benutten.

* Buitenlandse belastingplicht
De regeling ter voorkoming van de dubbele belasting is onlangs aangepast naar aanleiding van het arrest van het Europese Hof van Justitie. Om tot een consequente toepassing van de regeling voor buitenlandse belastingplichtigen te komen, wordt voorgesteld de huidige aftrekmogelijkheid te schrappen. Alleen buitenlandse belastingplichtigen die gebruikmaken van de keuzeregeling voor binnenlandse belastingplicht, komen voortaan in aanmerking voor aftrek van deze uitgaven.

* Bijtelling auto van de zaak via de loonbelasting
Met ingang van 1 januari 2006 wordt de bijtelling voor het privé-gebruik van de auto van de zaak voor werknemers overgeheld van de inkomstenbelasting naar de loonbelasting. De werkgever/inhoudingsplichtige dient de eventuele bijtelling dus in de loonadministratie te verwerken en zonodig loonheffing in te houden en af te dragen. Het voordeel van de auto van de zaak wordt voor de werknemer tot het loon gerekend indien de auto ook voor privé doeleinden ter beschikking is gesteld en per jaar meer dan 500 privé-kilometers wordt gereden. Dit voordeel wordt op jaarbasis gesteld op tenminste 22% van de cataloguswaarde van de auto. Een eigen bijdrage voor privé-gebruik wordt in mindering gebracht op dit voordeel, maar het voordeel kan nooit op een negatief bedrag uitkomen.

* Levensloopregeling of spaarloon
In plaats van wel of niet deelnemen aan de spaarloonregeling kunnen werknemers vanaf 1 januari 2006 ook nog kiezen om in plaats van de spaarloonregeling deel te nemen aan de levensloopregeling. Op grond van deze regeling kunnen werknemers per jaar maximaal 12% van het brutoloon belastingvrij sparen om toekomstig verlof te financieren. Pas op het moment dat uit dit spaarsaldo uitkeringen worden gedaan, worden deze belast.

Daarnaast blijft de spaarloonregeling nog wel bestaan. Werknemers moeten echter wel ieder jaar kiezen van welke regeling zij gebruik willen maken.

Gerelateerde artikelen