ECB en pensioenwaakhond pleiten voor Europese lening voor afdekken klimaatrampen

De ECB en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen willen meer mogelijkheden om financiële klimaatschade af te dekken.

Financiële risico’s voor lidstaten, bedrijven en bevolking
Volgens de gezamenlijke discussienota is momenteel slechts 25 procent van de klimaatgerelateerde catastrofe-verliezen in de EU verzekerd, wat betekent dat bij een ramp 75 procent van de financiële gevolgen niet door herverzekeraars wordt gedekt. Uit het verslag blijkt zelfs dat in sommige EU-lidstaten minder dan vijf procent verzekerd is. Het rapport noemt dit gevaarlijk laag en houdt volgens de opstellers risico’s in voor de economie en de financiële stabiliteit van de desbetreffende lidstaat.

Terugtrekkende (her)verzekeraars
In het rapport wordt benadrukt dat een lage penetratiegraad van klimaatcatastrofeverzekeringen een negatieve invloed kan hebben op het economisch herstel na een schadeveroorzakende gebeurtenis. De opstellers achten dit actueel, omdat klimaatverandering tot meer frequente en ernstige natuurrampen zou kunnen leiden. Daarmee zullen naar verwachting ook de verzekeringskosten kunnen stijgen. De gevolgen in de financiële wereld zouden al langzaam merkbaar zijn, aldus het rapport: sommige maatschappijen verminderen namelijk hun dekking en andere zijn helemaal gestopt met het aanbieden van bepaald soort rampenverzekeringen.

Bevorderen dekking
Om de verzekeringsdekking te bevorderen doen de ECB en de EIOPA een aantal suggesties;

  • stimuleren van gebruik van catastrofe-obligaties om een deel van het risico over te dragen aan de kapitaalmarkten.
  • Naast het potentieel voor een grotere uitgifte van catastrofeobligaties in de EU, stelt de nota ook voor dat verzekeraars hun beleid zó opzetten dat risicovermindering wordt aangemoedigd. Ook moeten overheden daaraan bijdragen door sterke prikkels te geven aan risicoreductie.
  • Daarnaast wordt in het rapport gepleit voor verzekeringsregelingen op nationaal niveau die kunnen worden aangevuld met een overheidsregeling voor de hele EU. Die laatste moet er voor zorgen dat Europese landen over voldoende middelen beschikken voor de wederopbouw na een zeldzame, grootschalige klimaatgerelateerde ramp.

Risicodragen door securitisatie
“Terwijl een door een nationaal uitgegeven catastrofe-lening —catbonds genaamd– doorgaans risico’s zou dekken die geografisch beperkt zijn tot de betrokken lidstaat, zou een platform op EU-niveau kunnen worden gebruikt om securitisatie-mogelijkheden vast te stellen om restrisico’s van meerdere catastrofe-leningen te bundelen”, zo blijkt uit het document.” Dit zou mogelijk kunnen worden gemaakt door de uitwisseling van informatie over catastroferisico’s te verbeteren en de expertise inzake het overnemen en plaatsen van effecten op EU-niveau te bundelen.”

Gerelateerde artikelen