De toekomst van kredietverzekeringen; 6 aanbevelingen

In 2010 nam CRiON het initiatief om een denktank "Credit Management Think Tank 2015" op te richten teneinde de samenwerking tussen de kredietverzekeringspartijen weer op het goede spoor te zetten na de moeilijke periode die de sector meemaakte in 2008 en 2009. Op het internationaal congres, gehouden in maart 2012, werd gedebatteerd over concrete voorstellen voor de verbetering en vernieuwing van credit management.

De ideeën en aanbevelingen werden neergeschreven in het Witboek “Credit or Crisis” dat vandaag gelanceerd wordt en zich buigt over 6 aspecten van kredietmanagement: professionalisering, financiële zekerheid, prospectie & sales, automatisering, stabiliteit & duurzaamheid en globalisering.

Als eerste wapenfeit heeft de ThinkTank in 2011 een Gedragscode voor Kredietverzekeraars ontwikkeld. Tevens heeft de Think Tank gebrainstormd over diverse aspecten van kredietmanagement waarbij voor elk van deze aspecten de belangrijkste uitdagingen benoemd werden en vooral out-of-the-box oplossingen werden ontwikkeld. Verder is gepeild bij CFO’s, kredietmanagers, risk managers en controllers naar hun visie op kredietmanagement in de toekomst. Er werden eveneens enquêtes gehouden onder de leden van Belrim (Belgian Risk Management Association), Agoria en VKW.

De resultaten van deze brainstormsessies en enquêtes werden samengebracht in een Groenboek , dat als uitgangspunt diende voor een internationaal congres dat in maart 2012 werd gehouden. Dit congres bracht geen theoretische beschouwingen. Integendeel, in een aantal workshops is gedebatteerd over concrete voorstellen voor de verbetering en vernieuwing van credit management. Het congres is afgesloten met een groepsdebat waaraan onder meer vertegenwoordigers van alle belangrijke kredietverzekeraars hebben deelgenomen. Onder meer de besluiten van deze debatten vormen de basis voor dit Witboek.

Op 6 vlakken werden aanbevelingen geformuleerd:

1. Professionalisering
Er dient nog meer werk gemaakt te worden van professionele ontvoogding van de credit manager en credit management.  Een certificering, op 2 niveaus,  (een persoonsgebonden certificaat voor de credit manager én een procesgericht certificaat voor het bedrijf) zou moeten leiden tot een geïntegreerd credit managementproces waarin continue verbetering als procesonderdeel is opgenomen.
Kredietverzekeraars kunnen hieraan meewerken door proactief te handelen, in plaats van reactief.

2. Financiële Zekerheid
Hier worden aanbevelingen gegeven hoe een kredietverzekeraar anti-cyclisch kan werken door bijvoorbeeld limieten te behouden (ipv in te trekken) zij het tegen lagere dekkingspercentages zodat de commerciële relatie behouden kan blijven, door gedifferentieerde premievoeten, door syndicatie (d.i. spreiding van het risico onder verscheidene verzekeraars) bij hoge limieten, enz.

3. Prospectie & verkoop
Men adviseert kredietverzekeraars terug van ‘close to the risk’ naar ‘close to the client’ te evolueren om aldus tegemoet te komen aan de niet optimale communicatie zoals die vandaag verloopt tussen kredietverzekeraars en de verzekerden. De kredietverzekeraar dient de verzekerde niet alleen beter te kennen qua afnemers, producten en strategische doelen, hij moet zijn klanten ook meer inspraak geven.
Bedoeling is om te evolueren naar ‘Credit marketing’  waarbij onder meer limietbeslissingen verrijkt worden met informatie waarover de verzekeraars beschikken.
__________________________________________________________________________________
Zet uw afdeling Credit Management in 1 dag strategisch op de kaart
Tijdens het seminar Credit Manager in één dag geeft Credit Management expert Raimond Honig inzicht in de strategie van befaamde managementdenkers. Ontdek in één dag hoe u als Credit Manager sneller en effectiever kunt anticiperen op de uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Meer informatie en aanmelden
__________________________________________________________________________________

4. Automatisering

De voortschrijdende automatisering kan de communicatie tussen kredietverzekerde en kredietverzekeraar aanzienlijk verbeteren doordat informatie sneller kan worden uitgewisseld en beslissingstijden aanzienlijk kunnen worden teruggedrongen. Automatisering laat bovendien maatwerk toe. Het moet de verzekerde toelaten een keuze te maken uit een ‘menukaart’ waarbij uit diverse producten en verzekeringsformules kan worden gekozen. Men kan zelfs overwegen interfaces te bouwen met andere financiële dienstverleners, zoals banken en factormaatschappijen, en aldus de ‘cash conversion cycle’ van de klant optimaliseren.

5. Stabiliteit en duurzaamheid
Door de conjunctuurschommelingen en crisissen van de laatste jaren, gaat de roep om stabiliteit steeds luider klinken. Onder dit hoofding wordt gepleit voor het garanderen van de limieten voor langere periodes, voor het respecteren van uitloopperiodes (grace periods) bij intrekking of reductie van limieten.

6. Globalisering
Het lijkt aangewezen dat er voor multinationals één centrale polis zou zijn waarbij men op centraal niveau een overzicht heeft van alle kredietrisico’s wereldwijd en met de mogelijkheid limieten lokaal aan te vragen. Deze evident lijkende rapportages zijn evenwel nog steeds niet in real time beschikbaar en daar moet aan gewerkt worden.
Er is momenteel een grote discrepantie in de behandeling van kredietlimieten voor West-Europese landen enerzijds en niet OESO landen anderzijds. In Europa worden deze veelal vlotter en sneller toegekend. Gezien de spectaculaire groei van de handel van en naar niet OESO-landen als de BRIC-landen, ligt hier een grote opportuniteit voor verzekeraars.

Auteurs van het boek “Credit or Crisis”
Paul Becue, Author ‘Manual of credit insurance. The invisible bank’
Els De Smet, Senior Consultant, CRiON
Ortwin Volcke, Marketing & Business Intelligence Manager, CRiON

__________________________________________________________________________________
Bezoek 21 maart het 10e Jaarcongres Credit Management in Hotel Houten
Met meer dan 350 professionals in credit management vindt donderdag 21 maart het 10e Jaarcongres Credit Management plaats in Hotel Houten. Laat u inspireren door best practices, rondetafelsessies en diverse presentaties rondom het thema In Search of Excellence. Voor het programma en aanmelden klikt u hier.

En… wie wint de Credit Management Award 2013?
Tijdens het 10e Jaarcongres Credit Management in Hotel Houten wordt de winnaar van de Credit Management Award 2013 bekend gemaakt. De Credit Management Award is Nederlands meest prestigieuze prijs voor uitzonderlijke prestaties op het gebied van creditmanagement. Ken jij of ben jij de Credit Manager die in aanmerking komt voor de Credit Management Award 2013? Draag hem, haar of jezelf dan hier direct en eenvoudig voor. (Hier kunt u zich ook aanmelden voor het Jaarcongres.)

Gerelateerde artikelen