Crisisheffing levert ruim 600 miljoen euro op

De crisisheffing 2012 heeft ruim 628 miljoen euro opgebracht. Deze heffing moet worden betaald over het loon boven 150.000 euro. Ruim de helft van de opbrengst komt uit de financiële en zakelijke dienstverlening.

De crisisheffing
In 2013 geldt een tijdelijke maatregel voor werkgevers met werknemers die in 2012 meer dan 150.000 euro aan loon uit tegenwoordige dienstbetrekking kregen: de pseudo-eindheffing hoog loon, beter bekend als de crisisheffing. Deze heffing komt bovenop eventuele eerder betaalde belastingen.

Het fiscaal loon is het loon waarover loonheffing is berekend en afgedragen. Onder werkgevers wordt hier verstaan: inhoudingsplichtigen voor de loonheffing. Een inhoudingsplichtige is een administratieve eenheid die namens een werkgever aan een groep werknemers loon uitbetaalt, op dit loon loonbelasting en premies inhoudt en deze aan de Belastingdienst afdraagt.
De uitkomsten in dit artikel zijn gebaseerd op gegevens van de Belastingdienst en het UWV. De uitkomsten hebben een voorlopig karakter en geven de situatie weer per 8 oktober 2013. Werkgevers hebben de mogelijkheid om naderhand hun aangiftes te corrigeren. Daarnaast kunnen zij langs juridische weg bezwaar aantekenen tegen de heffing. Dat kan in de toekomst tot aanpassingen leiden.

Extra heffing voor 13.500 werkgevers
Bijna 13.500 werkgevers hadden één of meer werknemers die in 2012 meer dan 150.000 euro verdienden. Zij moesten een heffing van 16 procent betalen over het loon boven 150.000 euro. Ruim 44.000 werknemers vielen onder deze crisisheffing.

De werkgevers in de specialistische zakelijke dienstverlening (holdings, adviesbureaus, accountants, advocaten) droegen 178 miljoen euro aan heffing af. Voor de werkgevers van financiële instellingen beliep de heffing 125 miljoen euro. Samen waren deze twee bedrijfstakken goed voor bijna de helft van de opbrengst.

Gemiddeld een halve ton
Werkgevers die heffing verschuldigd waren, droegen gemiddeld bijna 47.000 euro af. In sommige kleine bedrijfstakken was het gemiddelde bedrag relatief hoog, zoals in de bedrijfstak sport en cultuur, waarvan het betaald voetbal een onderdeel is. Per betalende werkgever was de heffing 108.000 euro.

Ongeveer 92 procent van de werknemers voor wie de heffing is betaald, was een man. De zorgsector had met 16 procent het hoogste aandeel vrouwen met een jaarinkomen boven 150.000 euro. Dit is ook de sector met het hoogste aandeel vrouwen onder de werknemers.

Bron: CBS

Gerelateerde artikelen