België als belastingparadijs voor ondernemingen. Wat u moet weten…

De belastingdruk in België is vrij hoog in vergelijking met andere Europese landen. In globo betaalt een vennootschap 33,99% vennootschapsbelasting (lagere tarieven zijn mogelijk mits invulling van bepaalde voorwaarden). Door fiscale stimuli tracht de Belgische regering deze belastingdruk fel naar beneden te halen.

– Notionele interestaftrek
Investeren met een financiering levert interestlasten op die fiscaal aftrekbaar zijn. Investeren met eigen middelen levert fiscaal niets op. Vandaar werd de notionele interestaftrek in het leven geroepen. Op een kleine 4% van het eigen vermogen betaalt u geen belasting. Veel internationaal georiënteerde bedrijven vestigen in België dan ook een financieringsvennootschap. Ze kapitaliseren de vennootschap voldoende en de interest die ontvangen wordt omwille van toegestane leningen wordt niet belast door de notionele interestaftrek. Investering – of tewerkstellingsverplichtingen worden niet opgelegd door de wet. Ook de zgn. kan toegepast worden volgens de minister. Dit betekent dat een holding geld leent bij een bank en dit kapitaal injecteert in het kapitaal van een onderliggende groepsvennootschap. Twee keer een fiscaal voordeel dus met hetzelfde kapitaal. Enerzijds de intrestlast bij de holding en anderzijds de notionele interestaftrek bij de werkvennootschap door de kapitaalverhoging.

– Belastingparadijs voor onderzoek en ontwikkeling
België moedigt R&D fiscaal aan. Bedrijven die onderzoekers tewerkstellen met de juiste diploma’s (men hoeft hiervoor lang geen gedoctoreerd burgerlijk ingenieur te zijn) moeten maar 25% van de loonheffing op de salarissen van deze onderzoekers doorstorten aan de staat. Het overige deel mogen ze behouden terwijl de onderzoekers wel het volledige bedrag aan loonheffing mogen verrekenen. Ook jonge bedrijven die 15% van hun totale kosten aan R&D besteden komen voor deze maatregel in aanmerking.

– Belastingvermindering voor octrooi – inkomsten
Onder impuls van de farmaceutische sector werd de toenmalige regelgever erop gewezen dat België achterhinkte op de rest van Europa voor wat betreft de fiscale ondersteuning van R&D. Om die reden werd o.m. ook de belastingaftrek voor octrooi – inkomsten geïntroduceerd. Deze regelgeving laat de reële belastingdruk op inkomsten uit octrooien drastisch dalen. De aftrek bedraagt 80% van de werkelijk voor de octrooien van derden ontvangen vergoedingen. De belastingdruk op de ontvangsten die een Belgische onderneming alzo bekomt, zal om die reden 6,8% bedragen (nl. 20% belast aan een tarief van 33,99%). De regeling kan alleen maar toegepast worden als de onderneming over een zgn. onderzoekscentrum beschikt dat geheel of gedeeltelijk instaat voor de ontwikkeling van het octrooi. De onderneming moet dus beschikken over een bedrijfsafdeling of een tak van werkzaamheid die zich enkel en alleen bezighoudt met R&D. Deze maatregel is een goede manier om inkomsten te genereren dewelke aangewend worden om uit te lenen binnen een hierboven genoemd financieringsvehikel. Laagbelaste inkomsten leveren dan interesten op die weinig of niet belast worden.

– Creatieve geesten worden beloond
Heel wat werknemers en/of bedrijfsleiders vallen onder de auteurswet zonder dat deze het weten. Wie iets creëert, valt al snel onder deze wet. Denk maar aan grafische ontwerpers, architecten, reclamebureaus,… Deze creatieve geesten kunnen met hun “werkgever” afspreken het auteursrecht op hun creaties aan de vennootschap af te staan die de creatie vervolgens exploiteert. De vergoeding die zij hiervoor in ruil ontvangen is “maar” belast aan 15% bronheffing.

– Meerwaarde op aandelen is nog steeds vrijgesteld in België
Hoewel na de omzetting van de Fusierichtlijn een vorm van meerwaarde op aandelen in de Belgische wet is ingeschreven, blijft het nog steeds zo dat een goed huisvader beheer over aandelen geen aanleiding kan geven tot meerwaardebelasting. Dit betekent dat er geen sprake mag zijn van speculatie. Heel wat bedrijfsleiders gaan over tot de inbreng van hun aandelen in een Belgische holding. Zo is de waarde van hun exploitatiebedrijven vastgeklikt en kan middels een kapitaalvermindering een meerwaardebelasting worden vermeden. Deze holding is bijzonder gunstig in samenspraak met de notionele interestaftrek en het recente Cobelfret arrest van het Hof van Justitie. Immers, deelnemingsvrijstelling die ingevolge te lage winsten niet kan aangewend worden kan overgedragen worden naar een volgend belastingjaar. Dit biedt planningstechnieken voor de uitbetaling van managementfees naar de holding – bestuurder, die uiteraard wel goed onderbouwd en realistisch moeten zijn.

– België heeft unieke belastingverdragen afgesloten met de US en Hong Kong
Ondernemen in China kan fiscaal interessant zijn. Hong Kong heeft slechts met 2 landen een belastingverdrag, met China en met België.  Een Hong Kong – vennootschap wordt niet belast op inkomsten van diensten als deze diensten buiten Hong Kong werden gepresteerd (off shore). De inkomsten uit de Hong Kong vennootschap kunnen vervolgens middels een dividend naar een Belgische holding worden doorgestort. Op dit dividend wordt geen voorheffing gerekend en de Belgische minister van financiën heeft verklaard dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is op dit dividend. In dit verband halen wij ook aan dat België de zgn. Moeder – Dochterrichtlijn – die stelt dat dividenden belastingvrij moeten transfereren binnen Europa – heeft uitgebreid tot alle landen waarmee België een belastingverdrag heeft afgesloten waarin een clausule van informatie – uitwisseling in begrepen is.

– Starters BVBA (S – BVBA)
Ondernemen in België wordt aangemoedigd. Vandaar dat de S – BVBA in het leven werd geroepen. Alleen natuurlijke personen kunnen een starters BVBA oprichten. Rechtspersonen worden uitgesloten uit het toepassingsgebied ratione materiae. Het is dus niet mogelijk dat een managementvennootschap een nieuwe activiteit opstart met een starters BVBA. Personen die reeds aandelen hebben in andere vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die 5% of meer van het totaal van de stemrechten vertegenwoordigen, zijn uitgesloten. Het minimumkapitaal van de S- BVBA kan 1 EUR bedragen. Na maximaal 5 jaar of wanneer 5 voltijdse werknemers in dienst zijn,  moet het kapitaal worden verhoogd tot pakweg 18.600 EUR.

– Minder belasting door te investeren in de filmindustrie
Belgische vennootschappen of buitenlandse vennootschappen met een vestiging in België kunnen sinds januari 2003 genieten van een vrijstelling van de belastbare winst van 150 % (!) van het bedrag dat ze besteden aan audiovisueel werk. Dit bedrag kan gedeeltelijk bestaan uit leningen. Aan deze belastingvrijstelling zijn uiteraard een aantal voorwaarden verbonden. De ‘tax shelter – regeling’ is van toepassing op langspeelfilms, animatiefilms en documentaires die bestemd zijn voor de bioscoop, en op lange fictiefilms, animatieseries en documentaires die bestemd zijn voor de televisie. De Europese Commissie heeft recent een verlenging van het regime toegestaan. Het regime zorgt voor een belastingbesparing van 51% (150 x 33,99%). De effectieve belastingdruk daalt zo tot 20%. Het regime is ook waterdicht doordat hiervoor rulings werden afgesloten met de belastingdienst.

– Verhoogde investeringsaftrekken
België kent aanzienlijke belastingbesparingen toe voor investeringen in energiebesparende uitgaven, beveiliging, etc… Deze kunnen oplopen tot 20% van de investering die in mindering komt van de belastbare basis.

– Sterk expatregime
België kent een aantrekkelijk expat regime (30% regeling in Nederland) voor leidinggevend of gespecialiseerd personeel met een vreemde nationaliteit. In concreto betekent dit dat de – veelal aanzienlijke – meeruitgaven waarmee het kaderlid ingevolge zijn detachering wordt mee geconfronteerd, door de werkgever belastingvrij betaald kunnen worden.

 

Gerelateerde artikelen