Belangrijke wijzigingen omtrent de Permanente Educatie (PE)-regeling

Met ingang van 2013 zal er op het gebied van de regelgeving omtrent Permanente Educatie het een en ander veranderen voor zowel RA's als AA's. Dat meldt de NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants.

Na voorbereidend werk door de projectgroep PE-evaluatie en harmonisatie zijn ontwerp Nadere Voorschriften Permanente Educatie (NVPE) tot stand gekomen die onlangs door de besturen zijn vastgesteld, aldus de NBA.

De regelgeving voor de gehele beroepsgroep zal worden geharmoniseerd. Dit houdt onder andere in dat ook AA’s vanaf 2013 hun PE zullen gaan registreren in het online registratiesysteem op www.mijnnba.nl. Dit is echter niet het enige dat wijzigt.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, uitgesplitst naar de AA’s, RA’s en wijzigen die gelden voor zowel AA’s als RA’s.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de geldende NVPE voor alleen AA’s:
– Met ingang van 2013 moeten alle leden per driejaarscyclus voor ten minste 120 uren aan door hen verrichte PE-activiteiten verantwoorden in het online PE-registratiesysteem van de beroepsorganisatie, waarvan per jaar voor ten minste 20 uren (nieuwe vorm van registratie voor AA’s).

– Dezelfde driejaarscyclus voor alle leden, te beginnen met de cyclus 2013-2015 (nieuwe regeling voor AA’s).

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de geldende NVPE voor alleen RA’s:
– De accountant is verplicht van alle in het online PE-registratiesysteem verantwoorde gestructureerde PE-activiteiten gedurende ten minste zes jaar bewijsmateriaal te bewaren (uitbreiding bewaarplicht voor RA’s).

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de geldende NVPE voor AA’s en RA’s:
– Verplichting tot het volgen van 20 cursusuren per jaar bij erkende PE-instellingen voor openbaar, intern en overheidsaccountants (nieuwe regeling voor AA’s, aanpassing in regeling voor RA’s).

– Leden die gedurende een driejaarscylus PE-plichtig worden, moeten tot de start van de nieuwe cyclus gemiddeld voor ten minste 40 uren aan PE-activiteiten verrichten en verantwoorden (nieuwe regeling voor AA’s, verandering van aantal te verrichten PE-uren voor RA’s).
___________________________________________________________________________________
Denk aan uw PE Punten
Heeft u al aan uw PE verplichting voldaan?
Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau.
Bekijk het Permanente Educatie aanbod hier.
___________________________________________________________________________________

– Het aantal door de accountant in business te verantwoorden PE-activiteiten in de vorm van zelfstudie- en training on the job-activiteiten wordt beperkt tot 20 uren per jaar (verandering voor AA’s en RA’s werkzaam als accountant in business).

– Functiewijzigingen die van invloed zijn op de inhoud van de PE-verplichting van de accountant worden in aanmerking genomen per begin of eind van het jaar. De accountant mag in het jaar van een dergelijke functieovergang voldoen aan de PE-verplichting conform die van de accountant in business (verandering voor zowel AA’s als RA’s)

– Via een beleidsregel wordt vastgelegd op welke gronden accountants een ontheffing kunnen aanvragen van (een deel van) de PE-verplichting in enig jaar, gedacht kan worden aan ontheffing wegens ziekte, of uitzonderingsbepalingen voor leden die in het buitenland werkzaam zijn (nieuwe plaats in de regelgeving voor AA’s en RA’s)

Reacties op de ontwerp NVPE kunt u uiterlijk 5 november 2012 bij voorkeur per e-mail richten aan de NBA t.a.v. afdeling Regelgeving: pe@nba.nl.

Gerelateerde artikelen