Behoefte aan maatschappelijke verantwoording

Het NIVRA waarschuwt voor een te formele benadering bij het opstellen van standaarden voor maatschappelijke jaarverslagen. Dit kan leiden tot bureaucratie en draagt niet bij tot een beter inzicht.

Relevantie is het sleutelwoord. De trend naar meer uniforme, wereldwijde standaarden is onmiskenbaar. De positie van maatschappelijk verslaggeving is in opdracht van het NIVRA onderzocht door de Universiteit Maastricht, in samenwerking met de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen.

Het onderzoek toont aan dat er veel behoefte is aan maatschappelijke verantwoording, ook bij financiële instellingen. Dit leidt onvermijdelijk tot verdere standaardisering van verantwoordings- en assurancenormen, verwacht het NIVRA.

Daarbij dreigt een veelheid aan codes en standaarden en verdere formalisering van de rapportage. De vraag is of dit bijdraagt aan de kwaliteit van de verslaggeving.

Volgens het NIVRA sneuvelen veel bomen, zodat organisaties in lijvige verslagen duidelijk maken hoe ze verantwoord bezig zijn. De vraag is in hoeverre al die omvangrijke jaarverslagen worden gelezen. Beperkt zich dat tot een kleine kern van critici of is er sprake van interesse bij bredere groepen van belanghebbenden zoals werknemers en aandeelhouders?

Gerelateerde artikelen