Bedrijven slecht op de hoogte over REACH

Bedrijven zijn onvoldoende op de hoogte van de nieuwe Europese REACH wetgeving. Bedrijven die niet goed voorbereid zijn op REACH lopen het risico dat hun producten niet meer verhandeld mogen worden. Dat is de belangrijkste conclusie uit een internationaal onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) onder 241 bedrijven uit 29 landen die te maken hebben met de nieuwe productie- en importregels voor chemische stoffen.

Door REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen) zijn bedrijven die jaarlijks meer dan 1 ton chemische stoffen produceren, gebruiken of importeren, verplicht om informatie te geven over de risico’s en als het nodig is maatregelen te treffen. Het gaat hierbij niet alleen om chemische stoffen op zich, maar ook om artikelen waaruit chemische stoffen kunnen vrijkomen, bijvoorbeeld pennen, spijkerbroeken, toners en ook speelgoed.

De REACH verordening bepaalt dat bedrijven vóór 1 december 2008 hun stoffen moeten registreren bij het Europese Chemie Agentschap in Helsinki. Volgens Paulus Wijffels, REACH expert bij PwC, lopen bedrijven die niet aan de registratieverplichting voldoen ernstige continuïteitsrisico’s, aangezien zij de stoffen of de artikelen waarin deze zijn verwerkt niet meer mogen verhandelen.

Van de onderzochte bedrijven is slechts 40 procent in enige mate bekend met REACH. Met name niet-Europese bedrijven en bedrijven buiten de chemiesector zijn slecht op de hoogte. En ook middelgrote en kleine bedrijven zijn onvoldoende bekend met REACH. Van de bedrijven die bekend zijn met REACH, geeft 54 procent aan dat zij de kosten en de tijd die nodig is voor invoering van de verordening, als grootste bedreiging zien. “Dit geeft aan dat bedrijven REACH vooralsnog meer als een compliance kwestie zien dan als een strategisch risico”, aldus Paulus Wijffels.

Daarnaast vreest bijna de helft (49 procent) van de onderzochte bedrijven dat hun toeleveranciers niet tijdig voldoen aan de REACH verplichtingen. Hierdoor lopen de toeleveranciers maar ook de bedrijven zelf een continuïteitsrisico. Een derde verwacht dat REACH een negatieve invloed heeft op de financiële prestaties van de onderneming. Bedrijven uit de chemiesector zijn hierover het meest negatief. Opvallend is dat slechts 14 procent van de bedrijven voordelen van de verordening ziet.

Volgens Wijffels kunnen bedrijven zich onderscheiden van hun concurrentie door transparant te zijn over de mate waarin de overneming voldoet aan REACH. Ook biedt REACH volgens hem de mogelijkheid om nieuw marktaandeel te veroveren. “Ik verwacht dat meerdere niet-Europese producenten zich zullen terugtrekken van de Europese markt, afgeschrikt door de hoeveelheid regelgeving waaraan men niet wil of kan voldoen.”

Tweederde van de onderzochte bedrijven heeft geen contact gehad met hun cliënten en toeleveranciers over de impact van REACH op hun productieketen. Opvallend is dat een overgrote meerderheid (66 procent) als gevolg van REACH hun toeleveranciers zal vragen om een vorm van externe bevestiging. Zij vragen – bijvoorbeeld in de vorm van een accountantsverklaring – dat toeleveranciers aantoonbaar maken dat zij aan REACH voldoen.

Wijffels: “Afnemers van stoffen of artikelen willen op deze wijze voorkomen dat zij zelf aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel falen van hun toeleveranciers.”

Gerelateerde artikelen