Bedrijven negeren plichten uit Klimaatakkoord

Zes procent is klimaatakkoord-proof, een kwart werkt eraan.

Ruim 42 procent van het Nederlandse bedrijfsleven geeft aan op dit moment niet bezig te zijn met maatregelen om te voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Dat is iets meer dan de bijna veertig procent van de bedrijven geeft aan dat zij al voorbereidingen hiervoor hebben getroffen of dat zij daar al in sterke mate mee bezig zijn.

Dit meldt KVK op basis van extra vragen uit de Conjunctuurenquête Nederland aan ondernemers over het Klimaatakkoord. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin januari 2021 verzameld.

KVK heeft in samenwerking met het CBS bijna achtduizend ondernemers gevraagd in hoeverre zij op dit moment bezig zijn om te voldoen aan de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord. Relatief veel kleinere bedrijven bereiden zich niet of nauwelijks voor. Grotere bedrijven zijn actiever.

Bedrijven zijn verplicht om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen. Op 1 januari 2023 dienen bijvoorbeeld alle kantoren in Nederland, groter dan 100 vierkante meter, te zijn voorzien van Energielabel C.

Tegelijkertijd wordt de energiebesparingsplicht verbreed en moeten alle energie- en CO2 besparende maatregelen met terugverdientijd van minder dan vijf jaar genomen worden.

In het Klimaatakkoord uit staan meer dan zeshonderd afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, met 49 procent reductie in 2030. Deze afspraken hebben gevolgen voor het Nederlands bedrijfsleven, van groot tot klein. Er zijn afspraken gemaakt voor de industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw om de gestelde doelen te realiseren.

Van de geënquêteerde bedrijven geeft 16,4 procent aan nu al aan (vrijwel) alle afspraken uit het Klimaatakkoord te voldoen. Bijna een kwart (23 procent) is in grote mate bezig met het treffen van voorbereidingen.

Dat zijn vooral bedrijven in de sectoren verhuur en handel in onroerend goed, delfstoffenwinning, vervoer en opslag en bouwnijverheid. In onder andere de handel, horeca, cultuur, sport en recreatie en overige dienstverlening worden nog geen of nauwelijks voorbereidingen getroffen.

KVK heeft op haar website een Loket Klimaat en Duurzaamheid ingericht. Daar kunnen ondernemers onder andere een E-book ‘Duurzaam ondernemen’ downloaden.

 

 

 

Gerelateerde artikelen