AWVN: loonstijging vooral in industrie

De lonen stijgen de komende tijd vrijwel alleen in de industrie. In de dienstensector worden momenteel vooral 0-procents-afspraken gemaakt, terwijl in de industrie de meest gemaakte loonafspraak 2 procent bedraagt.

Een en ander blijkt uit de maandelijkse voortgangsrapportage van werkgeversvereniging AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers.

De sterk verschillende loonontwikkeling tussen industrie en dienstensector is opvallend en komt ruwweg overeen met een oriëntatie op export (industrie) en op binnenlandse markten (diensten). Terwijl de Nederlandse export het relatief goed doet, heeft de binnenlandse afzet te kampen met een consumentenstaking en een sterk bezuinigende overheid.

De gemiddelde loonstijging voor alle cao’s die in maart werden afgesloten bedraagt 1,36 procent. Dat is conform de midden 2011 ingezette trend van dalende loonafspraken. Voor alle in 2013 afgesloten cao’s is de gemiddelde stijging 1,32 procent.

Op dit moment zijn 216 cao’s bekend (voor ruim 1,9 miljoen werknemers) die na 2013 aflopen. Voor deze cao’s ligt de contractloonstijging in 2013 dus vast. Op basis van deze cao’s bedraagt de loonstijging in het jaar 2013 1,4 procent. Omdat in de 2013-akkoorden de gemiddelde loonstijging veel lager ligt dan in cao’s die vóór 2013 tot stand zijn gekomen, verwacht AWVN dat de loonstijging in 2013 uiteindelijk nog lager uit zal komen dan de genoemde 1,4 procent.  De loonstijging zal zeker lager uitvallen dan de door het CPB geraamde 1,75 procent.

De in 2013 afgesloten cao’s laten een trendbreuk zien wat betreft duurzame inzetbaarheid. De afgelopen jaren maakten cao-partijen telkens meer afspraken over duurzame inzetbaarheid dan het jaar ervoor. In de huidige recessie (de derde op rij) neemt voor het eerst in vijf jaar het aantal akkoorden met kwalitatieve afspraken over duurzame inzetbaarheid over de hele linie af. Het gaat daarbij om concrete afspraken rond onder meer scholing, oudere werknemers, werk- en stageplaatsen voor jongeren en vitaliteit van werknemers.

Bron: AWVN

Gerelateerde artikelen