Actualisering Corporate Governance Code

De Minister van Justitie heeft het ontwerp van de door de commissie-Frijns gepresenteerde geactualiseerde Corporate Governance Code aan de Tweede Kamer gestuurd. Bij brief van 25 mei 2009 heeft het Kabinet aangegeven de geactualiseerde code aan te zullen wijzen als gedragscode voor beursvennootschappen, ter vervanging van de code uit 2003.

Het ontwerpbesluit wijzigt tevens het besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag. De aangepaste code bevat breed gedragen opvattingen over corporate governance. De aangepaste code legt sterker de nadruk op beïnvloeding van het gedrag van het bestuur, de raad van commissarissen en de aandeelhoudersvergadering.

De code behandelt de invulling van de verantwoordelijkheden van deze drie organen en bevordert uitdrukkelijker onderlinge samenwerking, dialoog en afstemming. Ook wordt specifieke aandacht besteed aan de taakvervulling en samenstelling van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen dient een actieve rol te vervullen, onder meer op het gebied van bezoldiging van bestuurders en verslaggeving. Nieuw is dat de code naast bepalingen voor institutionele beleggers eveneens principes voor alle aandeelhouders bevat. Belangrijke onderwerpen in de code zijn voorts risicobeheersing, beloningsbeleid, overnames en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De aangepaste code geldt vanaf het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2009. Een aantal ondernemingen, waaronder Eumedion hebben om de aanpassing van de code verzocht. Eumedion heeft laten weten steun te geven aan het kabinetsvoorstel om de aangepaste Code als officieel na te leven gedragscode voor beursgenoteerde ondernemingen aan te wijzen.

Per 1 januari 2006 is Eumedion opvolger van de Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen (SCGOP). Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het terrein van corporate governance.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen