Accountants en gemeenten werken samen aan vernieuwde controleaanpak

Accountants en gemeenten gaan samenwerken aan vernieuwde interne en externe controleaanpak. Dit moet leiden tot een efficiënter controleproces, onder meer

Verder ontwikkelt een werkgroep van onder meer accountants, raadsleden en controllers een brochure om gemeenteraden, als formele opdrachtgevers van de accountant, beter te informeren over de invulling van de opdrachtgeversrol.

Dit zijn onder meer de uitkomsten van de onlangs gehouden gezamenlijke werkbijeenkomst ‘accountantscontrole gemeentelijke jaarrekening’ van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Doel van de bijeenkomst was om een aantal actuele thema’s en praktische problemen te bespreken die spelen tussen accountants en gemeenten. Ook vertegenwoordigers van het ministerie van BZK en een aantal raadsleden en concerncontrollers van gemeenten waren aanwezig.

Bespreekpunten

Aan de hand van casussen en stellingen werden ontwikkelingen besproken, knelpunten geïdentificeerd, goede voorbeelden gedeeld en oplossingen geïnventariseerd. Zo zijn knelpunten in het proces en de planning binnen het sociaal domein voor zorginstellingen en gemeenten in kaart gebracht, met als doel om binnen gemeenten de processen en de controle, op bijvoorbeeld geleverde zorg, te optimaliseren.

Ook is er gesproken over manieren om het aanbestedingsproces op onderdelen te verbeteren, om daarmee het resultaat van een aanbesteding voor het vinden van een accountant, op basis van de kenmerken van de gemeente, te optimaliseren.

Manier waarop accountant opdracht uitvoert

In sommige gemeenten leeft de vraag waarom een gemeentelijke externe accountant niet gewoon de resultaten van een andere accountant eerder in de keten kan overnemen om ‘controle op controle’ te voorkomen. Tijdens het overleg kwam aan de orde dat dit niet zomaar kan, omdat de controlerend accountant met zijn of haar handtekening de volle verantwoordelijkheid heeft voor de gemeentecontrole.

De accountant doet de andere controle niet over, maar zal wel moeten kijken in hoeverre hij of zij op die controle kan voortbouwen. De VNG en NBA gaan de gemeenten hierover in een gezamenlijke brief informeren. Vragen over hoe de accountant zijn opdracht uitvoert worden in de gezamenlijke commissie HADO (Handleiding Auditing Decentrale Overheden) besproken en uitgewerkt. Hiermee wordt de gezamenlijke deskundigheid verhoogd.

Gerelateerde artikelen