Aanscherping controleverklaring

NBA gaat continuïteits- en fraudeverantwoording in controleverklaring verplichten.

De NBA gaat de komende tijd “vanwege de zwaarwegende maatschappelijke belangen” het accent leggen op fraude en (dis)continuïteit. De beroepsorganisatie gaat het accountants daarom op korte termijn verplichten om continuïteits- en fraudeverantwoording in de controleverklaring op te nemen, zo staat in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Financiën.

De NBA steunt de maatregelen die minister Hoekstra voorstelt. “Tegelijkertijd vindt de beroepsorganisatie het essentieel dat de sector het verbeterproces zelf actief voortzet,” staat erin. “De afgelopen periode heeft de NBA samen met de kwartiermakers diverse gesprekken gevoerd over de wijze waarop dit moet gebeuren. Ook is er reeds een verkennend (internationaal) onderzoek uitgevoerd naar de invoering van Audit Quality Indicators. Met AFM en SRA is voorts een projectgroep gevormd om de directe uitvoering van het niet OOB-toezicht door de AFM te realiseren.”

Op korte termijn gaan accountants verplicht worden om in hun controleverklaring altijd aan te geven welke werkzaamheden er zijn verricht in het kader van frauderisico’s en de eventuele bevindingen. Ook moeten ze in de controleverklaring altijd een beschrijving te geven van de werkzaamheden die er zijn verricht in het kader van continuïteit voor de twaalf maanden na vaststelling van de jaarrekening. Verder suggereert de NBA ook dat het een optie zou kunnen zijn om ondernemingen te verplichten tot het opstellen van een zogenaamd ‘resilience statement’.

(bron: Accountancy van Morgen; foto: Pixabay)

Gerelateerde artikelen