Aankoopkosten deelneming aftrekbaar

fallback
Anders dan in eerdere arresten heeft de Hoge Raad nu beslist dat de aankoopkosten gemaakt voor de verwerving van een deelneming ten laste van de winst van de moedermaatschappij kunnen worden gebracht. Dit mag in het jaar waarin de aankoopkosten zijn gemaakt. In die gevallen waarin de aankoopkosten tot de kostprijs van de deelneming zijn gerekend, mogen die kosten alsnog in aanmerking worden genomen.

In de onderhavige casus ging het om een vennootschap die in 1990 een deelneming had verworven in een in Nederland gevestigde vennootschap. Met betrekking tot de verwerving had de vennootschap beursbelasting en aankoopprovisie betaald. Deze aankoopkosten waren door de vennootschap geactiveerd als onderdeel van de kostprijs van de deelneming. Enkele jaren later had de vennootschap deze deelneming weer vervreemd. De eerder geactiveerde aankoopkosten werden in dat jaar in aftrek gebracht in de aangifte vennootschapsbelasting. De
inspecteur liet deze kosten niet in aftrek toe.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de deelnemingsvrijstelling een brutovrijstelling is. Dit betekent dat slechts de door de dochtervennootschap gegenereerde winsten zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Voor wat betreft binnenlandse deelnemingen kunnen daarom de kosten die verband houden met de deelneming ten laste van de winst worden gebracht. Ook de aankoopkosten zijn kosten die verband houden met de deelneming, zodat ze in beginsel aftrekbaar zijn bij de moedermaatschappij. Indien deze kosten, zoals in het algemeen bij ter zake van de aankoop van een bedrijfsmiddel gemaakte kosten

moet geschieden volgens de regels van het goed koopmansgebruik, als onderdeel van de kostprijs van de deelneming worden geactiveerd, zouden zij langs de weg van afschrijving ten laste van het resultaat moeten worden gebracht. Echter, omdat op de deelneming niet wordt afgeschreven, is dit niet mogelijk.

De Hoge Raad is derhalve van oordeel dat de bijzondere aard van het bedrijfsmiddel deelneming meebrengt dat goed koopmansgebruik toelaat de kosten ter zake van de aankoop van een deelneming op gelijke wijze als kosten ter zake van de verkoop van een deelneming ten laste van het resultaat te brengen in het jaar waarin zij zijn gemaakt. In de gevallen waarin in het verleden kosten ter zake van de aankoop van een deelneming als onderdeel van de kostprijs zijn geactiveerd, zullen die kosten alsnog in aanmerking kunnen worden genomen.

Deze uitspraak betekent derhalve dat wanneer uw vennootschap in het verleden een deelneming heeft verworven, maar de op de verwerving rustende aankoopkosten zijn geactiveerd, u deze kosten alsnog in aftrek kan brengen. De kosten kunnen in ieder geval in aftrek komen bij de verkoop van de deelneming. Het is echter niet geheel duidelijk of de kosten ook al eerder in aftrek kan worden gebracht.

Gerelateerde artikelen