Aangiften en bezwaarschriften niet meer per fax

fallback
De Staatssecretaris heeft op 27 april 2005 bekend gemaakt inzake de openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer dat niet langer bezwaarschriften, pro-forma bezwaarschriften, beroepschriften en aangiften per fax aanvaard worden door de Belastingdienst. Dit besluit is vandaag met ingang van 1 juli 2004 in werking getreden.

De Staatssecretaris heeft gebruik gemaakt van artikel 2:15 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Lid twee van dit artikel stelt dat een bestuursorgaan de elektronisch verschafte gegevens en bescheiden kan weigeren voor zover de aanvaarding daarvan tot een onevenredige belasting voor het bestuursorgaan zou leiden. Het derde lid van dit artikel staat toe een elektronisch verzonden bericht te weigeren indien de betrouwbaarheid of de vertrouwelijkheid van dit bericht onvoldoende is gewaarborgd. Het vierde lid van dit artikel stelt dat een bestuursorgaan de weigering zoals hiervoor genoemd zo spoedig mogelijk aan de zender dient mede te delen.

De Staatssecretaris heeft de mogelijkheden van lid twee en drie benut, echter, wij zijn van mening dat hij niet heeft voldaan aan de bepaling van lid vier. De terugwerkende kracht tot 1 juli 2004 voldoet in onze ogen niet aan het zo spoedig mogelijk aan de zender mededelen van de weigering. Zoals kenbaar gemaakt, zijn sommigen van mening dat de rechtsgeldigheid om fax verkeer te verbieden hoogst kwestieus is. Indien het beroepschrift één minuut voor middernacht verbonden aan een steen door het ruit van de rechtbank zou worden gegooid, dat dan nog steeds tijdig beroep is aangetekend.

In het geval van de Belastingdienst zou dit reeds uit praktische overwegingen niet mogelijk zijn, aangezien wij aannemen dat de ramen van de Belastingdienst gelaagd glas bevatten. Daarnaast is een dergelijke bezorg wijze niet nodig indien voldaan is aan de verzendtheorie van artikel 6:9 AWR. Deze theorie stelt dat een bezwaar- of beroepschrift tijdig is ingediend indien het bezwaar- of beroepschrift voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Belang voor de praktijk
Probleem van de verzendtheorie is dat je met de gewone post niet kan bewijzen dat de belastingdienst het bezwaar tijdig heeft ontvangen. Vooral hierom was de fax zeer nuttig. Nu dit niet meer mag, adviseren wij de koerier te benutten dan wel gebruik te maken van een ontvangstbevestiging.

Gerelateerde artikelen